Anunț publicitar – Servicii de realizare website, banner web și broșură electronică pentru Proiectul predefinit „Informații geografice ale proiectului pentru mediu, schimbări climatice și integrarea UE” (LAKI III), finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme

ANUNȚ PUBLICITAR

   

 • Informații suplimentare: Eventualele solicitări de clarificări se vor solicita în scris la adresa de e-mail: sap@ancpi.ro, cu maxim 2 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde cu o zi lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor, pe site-ul ANCPI la secțiunea – Informații de interes public / Achiziții / Anunțuri achiziții.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este autoritatea națională responsabilă pentru organizarea și gestionarea fondului național geodezic și cartografic și a bazei de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară, executarea și actualizarea hărților oficiale.

ANCPI este beneficiarul Proiectului predefinit ”Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și integrare UE – LAKI III” (Land Administration Knowledge Improvement), finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, în cadrul Programului ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO – Mediu.

Contractul de finanțare pentru proiectul ”Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE – LAKI III” a fost semnat în data de 16.02.2021 și termenul de finalizare este data de 30 aprilie 2024.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro) este Promotorul de proiect, iar Parteneri de proiect sunt Autoritarea Norvegiană de Cartografie (www.kartverket.no) și Registrele Islandei[1] (www.skra.is).

 

Operatorul de program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Accesare Fonduri Europene.

 

De asemenea, având în vedere faptul că în calitate de stat membru al UE, România este obligată să ofere acces la informații geografice, ANCPI este instituția mandatată din punct de vedere legal pentru coordonarea infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) în conformitate cu Directiva 2007/2/CE INSPIRE a UE de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană și pentru dezvoltarea și administrarea Geoportalului INSPIRE în România (OG nr. 4/2010 și OG nr. 579/2016).

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea capacității instituționale a ANCPI de a produce informații geografice exacte și actualizate, utile pentru toate instituțiile interesate din România care se ocupă de monitorizarea și raportarea în domeniul mediului, pregătirea și intervenția pentru reducerea efectelor în caz de dezastre, adaptarea la schimbările climatice, planificarea integrată și punerea în aplicare a Directivei UE privind armonizarea și schimbul de informații geografice pe plan intern și european.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului LAKI III sunt: dezvoltarea unor instrumente precise pentru pregătirea, evaluarea și atenuarea dezastrelor legate de climă, stocarea eficientă a datelor, accesul public și distribuția de date geografice actualizate și consolidarea cooperării cu partenerii de proiect.

Prin toate activitățile propuse, proiectul va îmbunătăți accesul la datele geografice partajate, va sprijini implementarea politicilor de dezvoltare și de mediu și va îmbunătăți, de asemenea, experiența ANCPI în materie de servicii de cartografiere și informare.

 1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

În vederea informării publicului țintă și a partenerilor proiectului asupra beneficiilor implementării acestuia și a rezultatelor preconizate, promovarea proiectului într-o manieră continuă asigurând astfel contactul cu reprezentanții publicului țintă precum și cu ceilalți factori interesați de rezultatele obținute în urma implementării proiectului se va realiza un website al Proiectului predefinit „Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și integrarea UE” (LAKI III).

 1. FACTORII INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA

Campania de informare privind implementarea Proiectului predefinit „Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și integrarea UE” (LAKI III) va viza următoarele categorii de public țintă:

Publicul țintă principal format din entități direct interesate de rezultatele proiectului, cum ar fi entitățile reprezentate în consiliul de administrație al infrastructurii naționale de date spațiale din România:

 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
 • Ministerul Apărării Naționale;
 • Ministerul Finanțelor Publice;
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
 • Ministerul Educației;
 • Ministerul Sănătății;
 • Ministerul Culturii;
 • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Academia Română;
 • Institutul Național de Statistică;
 • Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
 • Serviciul Special de Telecomunicații;
 • Asociația Comunelor din România;
 • Asociația Municipiilor din România;
 • Asociația Orașelor din România;
 • Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

Publicul țintă secundar format din organizații și persoane care au un potențial interes în rezultatele proiectului:

 • comunitatea științifică;
 • universități și studenți – în special în domeniile de studiu geografie și geodezie;
 • ONG-uri relevante;
 • proprietarii de terenuri din zonele cartografiate;
 • mass-media.
 1. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Serviciile solicitate sunt:

 1. Crearea website-ului proiectului (ancpi.ro/laki3)
 2. Crearea unui banner web;
 3. Crearea unei broșuri electronice.

 

4.1. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR, LIVRABILE, TERMENE

 

Nr. crt. Serviciu Livrabil Termen
1 Crearea website-ului  a proiectului (www.ancpi.ro/laki3) Website-ul  proiectului LAKI 3 10 zile, dar nu mai târziu de data de 22.04.2024
2 Crearea banner web și broșura electronică Banner web și broșura electronică 10 zile, dar nu mai târziu de data de 22.04.2024

 

4.2. WEBSITE-UL  PROIECTULUI

 

Prestatorul va dezvolta soluția pe baza informațiilor primite de la Achizitor și va fi implementată în cadrul infrastructurii puse la dispoziție de acesta.

Prestatorul va crea website-ul Proiectului. Website-ul va conține informații bilingve (română și engleză) și va fi ușor de actualizat de către ANCPI.

Platforma online va trebui să fie realizată conform principiului KISS (Keep It Straight Simple) și să respecte următoarele cerințe tehnice minimale:

 • compatibilitate desktop și mobil;
 • search engine cu filtre;
 • responsive Web Design;
 • asigurare acces utilizatori;
 • asigurarea serviciilor de optimizare;
 • asigurare interfață în limba română și engleză;
 • asigurare servicii de prevenire şi combatere a riscurilor de securitate;
 • furnizare de rapoarte lunare Google analytics sau similar, precum şi privind numărul de accesări, numărul de utilizatori unici în funcție de nivelul de acces;
 • va conține modulul website public, disponibil tuturor utilizatorilor;
 • va avea incorporat un motor de căutare după cuvinte-cheie introduse, căutarea efectuându-se în tot conținutul site-ului. Rezultatele căutării vor fi afișate după relevanță și data încărcării;
 • website-ului trebuie să fie compatibil și optimizat astfel încât să fie afișat identic indiferent de navigatorul web folosit (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari etc.);
 • designul website-ului trebuie să fie atrăgător, cu sobrietatea necesara imaginii unei instituții publice, dar fără a da impresia de rigiditate și să respecte Manualul de comunicare și design aprobat pentru Granturile SEE și norvegian și al ANCPI, care vor fi anexă la prezentul Caiet de sarcini;
 • se vor prezenta două propuneri din care se va alege una;
 • pe server se va menține facilitatea care îi permite beneficiarului crearea de copii de rezervă a bazei de date în producție. Sistemul de backup al website-ului pentru protejarea datelor trebuie să asigure:
  • Posibilitatea de creare a unei copii de backup a întregului site;
  • Posibilitatea restaurării site-ului pe baza copiei de backup;
  • Posibilitatea de filtrare a fișierelor și directoarelor pentru care se dorește crearea de copii de backup;
  • Posibilitatea programării unui proces de backup automat.
  • Politica de back-up intră în responsabilitatea beneficiarilor site-ului.
 • website-ul trebuie realizat asigurând existența a 2 nivele de acces:
  • Administrator – este nivelul de acces la ”interfața administrator” cu drepturi absolute asupra interfeței administrator și a datelor bazei de date;
  • Utilizator Internet – reprezintă cel mai limitat nivel de acces care poate accesa doar interfața publică a site-ului, naviga, descărca documente publice, trimite comentarii sub formă de mesaje e-mail.
 • website-ul trebuie să conțină module care înregistrează în mod automat oricare accesare a conținutului site-ului din afară. Acest lucru va fi folosit atât pentru vizualizarea statisticii popularității site-ului în ansamblu şi a rating-ului şi popularității fiecărei pagini în parte, cât și pentru a reprezenta un instrument de monitorizare şi vizualizare a totalității utilizatorilor şi timpului când au accesat diferite compartimente ale site-ului;
 • Structura website-ului:
  • PAGINA PRINCIPALĂ/HOME – va conține informații generale despre proiect și link către paginile de social-media ale proiectului;
  • OBIECTIVE – va conține obiectivele proiectului;
  • HARTA – va fi încărcată harta cu zonele proiectului;
  • PARTENERI – prezentare parteneri și link-uri către aceștia;
  • DOCUMENTE – documente de interes pentru tematica proiectului;
  • EVENIMENTE – evenimentele derulate în cadrul proiectului;
  • CONTACT – datele de contact ale Achizitorului.

 4.3 BANNER WEB

          Prestatorul va realiza și un model de banner web care au ca scop transmiterea unui mesaj scurt și clar despre proiect. Acesta va conține elementele grafice cu care proiectul va fi identificat și asociat pe toată perioada implementării. Concepția grafică și realizarea tehnică sunt în sarcina Prestatorului, Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita ajustări până la obținerea unor formate acceptabile. Prestatorul va stabili formatul banner-ului în funcție de spațiul disponibil pe site-urile alese pentru afișare.

 

          4.4 BROȘURA ELECTRONICĂ

Prestatorul va realiza o broșură electronică bilingvă care va prezenta proiectul. Broșura va conține cel puțin următoarele informații despre proiect: titlul proiectului, programul, finanțarea, valoarea proiectului, durata, partenerii, obiectivul general și beneficiile proiectului.

Prestatorul va realiza și va prezenta un model de broșură electronică. Concepția grafică și realizarea tehnică sunt în sarcina Prestatorului, Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita ajustări până la obținerea variantei acceptabile. Varianta aleasă va fi tradusă în limba engleză.

Broșura va fi disponibilă și pe website-ul proiectului.   

 

4.5 ALTE ACTIVITĂŢI CARE INTRĂ ÎN ATRIBUŢIA OPERATORULUI ECONOMIC

Ofertantul trebuie să asigure instruirea personalului achizitorului care va fi implicat în administrarea curentă a site-ului;

Codul sursă al site-ului va fi livrat pe suport CD/DVD, inclusiv componentele software open source;

ANCPI va deține dreptul de proprietate intelectuală asupra produsului;

Prestatorul va asigura gratuit suport tehnic pe toată durata implementării site-ului.

Website-ul  se va găzdui pe infrastructura IT a beneficiarului. Nu se vor include costuri pentru licențe software.

Website-ul  va avea o interfață grafică dedicată pentru terminale mobile.

Achizitorul va pune la dispoziție prestatorului sigla instituției în format vector, precum și Manualul de comunicare și design aprobat pentru Granturile SEE și norvegian și cel al ANCPI, în vederea integrării acestor elemente în design-ul site-ului.

 

Copyright

După realizarea website-ului, toate drepturile de autor vor reveni în întregime autorității contractante.

 

 1. CONDIȚII DE PLATA

Suma prevăzută pentru acoperirea cheltuielilor în cadrul acestui contract de prestare servicii este de 47.113 RON cu TVA din bugetul promotorilor de proiect.

Plata facturii pentru website-ul proiectului (www.ancpi.ro/laki3), bannerul web și broșura electronică se va face după predarea acestora către Achizitor și emiterea procesului verbal de acceptanță.

 

 1. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

Prestatorul va nominaliza, pentru executarea contractului, un expert în realizarea website-urilor, care să fi participat în cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare celor ce fac obiectul prezentei achiziții.

 

 1. CADRUL LEGAL

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.

 

 1. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Prestatorului Manualul de comunicare și design aprobat pentru Granturile SEE și norvegian și Manualul de identitate vizuală al ANCPI, precum și alte documente referitoare la implementarea proiectului.

 

 1. FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Prestatorul își asumă toate obligațiile legale cu privire la sarcinile și responsabilitățile ce îi revin, pe toată perioada de derulare a contractului și pe cea de utilizare a proiectului.

Întârzierile în îndeplinirea obligațiilor contractuale care duc la prelungirea duratei de realizare a activităților îi dau dreptul Autorității contractante de a solicita penalități de întârziere aplicabile la valoarea ofertei, conform contractului.

Neregăsirea cerințelor minime prezentate în caietul de sarcini va atrage după sine declararea ofertei ca fiind neconformă.

Toate documentele realizate în cadrul proiectului sunt proprietatea exclusivă a beneficiarului și nu pot fi utilizate de către Prestator și/sau terți.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English