Anunț consultare piață – Soluție financiară în vederea demarării achiziției : Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

        I. Denumirea autorităţii contractante şi datele de contact:

         Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202A, sector 6, Tel/fax: 021.315.25.20

     

       II. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei:   

 www.e-licitatie.ro/Anunturi /Consultarea pietei;

www.ancpi.ro/anunturi-achizitii/

 

          III. Obiectul consultării de piaţă:

        Soluție financiară în vederea demarării achiziției :

        Servicii de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a virușilor informatici

 

        IV. Contextul realizării consultării pieței

Potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie, cartografie, fotogrammetrie și teledetecție.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin și pentru asigurarea unui serviciu public de calitate, în vederea eficientizării activității, standardizării proceselor, creșterii siguranței datelor administrate si controlului accesului la acestea, ANCPI doreşte achiziționarea serviciilor de suport tehnic, mentenanță și actualizare pentru soluția de securitate integrată implementată în cadrul infrastructurii informatice proprii şi implementarea soluției existente pe echipamente noi ce fac obiectul unor achiziții recente. Serviciile se vor presta atât pentru ANCPI, cât şi pentru unităţile subordonate (42 OCPI-uri și CNC)

Din punct de vedere tehnic, achiziția are ca scop protejarea infrastructurii informatice, la nivel de stații de lucru și servere (endpoints), împotriva atacurilor informatice generale şi particulare. Protecția stațiilor de lucru trebuie sa fie completă (antivirus, antimalware, antiphishing, etc), pentru a elimina atât riscul contaminării cu virusuri informatice sau alte programe malițioase, cât și pentru a asigura protecție împotriva vulnerabilităților detectate.

Prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 48 de luni, având în vedere cantitatea mai mare de produse decât cea care ar fi fost prevăzută în cazul încheierii unui contract anual de furnizare, se pot obține prețuri unitare mai mici, și implicit economii la bugetul de stat.

Serviciile de mentenanță pentru soluția integrată de protecție împotriva atacurilor informatice și a virușilor informatici vor include, pe întreaga  perioadă a acordului cadru, următoarele activități:

 • actualizarea bazei de semnături și a versiunilor soluției existente pentru managementul securității
 • suport și asistență tehnică de specialitate on-line și/sau on-site
 • transfer de cunoștințe (dacă este cazul)
 • auditare tehnică periodică a stării de funcționare a soluției integrate de protecție împotriva atacurilor informatice și a virușilor informatici.

Performanțele și capabilitățile tehnice ale soluției oferite vor fi cel puțin egale cu cele ale soluției deținute de beneficiar și va asigura în mod minimal performanțele și capabilitățile precizate mai jos:

 • management centralizat prin consolă folosind doar accesul securizat HTTPS;
 • interfața în limba română;
 • suport disponibil prompt și în limba română;
 • furnizare rapidă de soluții (antidoturi) la noile amenințări apărute;
 • avertizări prin e-mail, SMS etc.
 • mecanisme pentru diminuarea ratei de alarme de tip “false-positive”;
 • mecanisme de invatare (maschine learning);
 • mecanisme de analiza externa a fisierelor suspecte;
 • impact redus asupra resurselor de procesare ale echipamentelor;
 • compatibilitate cu Windows 7 sau superior, pe 32 si 64 bites;
 • compatibilitate Mac OS Sierra sau superior;
 • compatibilitate Windows server 2008 R2 sau superior;
 • Protecție împotriva atacurilor cibernetice de tipul:
  • Exploatări;
  • Viruși, viermi și cai troieni;
  • Atacuri pe bază de script;
  • Ransomware și grayware;
  • Atacuri fără fișiere;
  • Phising;
  • Malware necunoscut;
  • Atacuri ascunse;
 • Antiexploatare și hiperdetecție (machine learning);
 • Sandbox;
 • Securitate web și Anti-Phishing;
 • Modul de detectare, corelare și răspuns la evenimente de tip EDR („endpoint detection and response”) capabil să identifice amenințări avansate sau atacuri în curs de desfășurare;
 • Modul de tip host IPS capabil să blocheze atacuri la nivel de rețea incluzând mișcarea laterală a unor categorii de malware;
 • Firewall client;
 • Carantina – fișierele suspecte și infectate vor fi trimise in carantină pentru o anumită perioadă, cu posibilitatea recuperării acestora;
 • Controlul conținutului: blocare acces internet pentru anumiți clienți, în anumite intervale orare, acces anumite programe la internet, acces numai la anumite pagini de internet;
 • Controlul dispozitivelor: permite controlul dipozitivelor de tipul: usb, floppy, cd-dvdrom, network adapters, tape drives, printers etc;
 • Power User: utilizatorii vor putea accesa și modifica setările clientului malware local;
 • Soluția antimalware trebuie să aibă 3 tipuri de detecție: bazată pe semnături, bazată de comportamentul fișierelor și bazată pe monitorizarea proceselor;
 • Soluția va dispune de un server de actualizare (update) care face posibilă stabilirea componentelor ce vor fi descărcate automat de pe internet, fără intervenția administratorului;
 • Se va permite definirea de locații de actualizare multiple;
 • Se va permite actualizarea intr-o rețea fără acces la internet;
 • Integrare cu Active Directory, Vmware vCenter;
 • Inventariere stații fizice neintegrate in Active Directory; Se permite descoperirea mașinilor din Microsoft Hyper-V, Red Hat VM, Oracle VM, KVM;
 • Soluția va permite selectarea modulelor componente atunci cand se crează pachetul clientului care se instalează pe mașinile fizice/virtuale, iar instalarea va fi permisă la distanță sau manual;
 • Soluția va permite configurarea centralizată a clientilor antimalware prin intermediul politicilor;
 • Politica va conține opțiuni specifice de activare/dezactivare și configurarea functionalităților precum scanarea antimalware la cerere, firewall, controlul accesului la Internet, scanarea traficului web, controlul dispozitivelor, power user, sandbox in cloud, modul avansat bazat pe tehnologii de tip machine-learning tunabil, modul de tip Endpoint-Detection and Response (EDR).
 • Soluția va permite lansarea de task-uri de scanare, actualizare, instalare, dezinstalare la distanță pentru clientul antimalware, precum si posibilitatea de repornire a mașinilor;
 • Soluția va conține rapoarte care prezintă statusul mașinilor clienților din punct de vedere al actualizărilor, fișierelor malware detectate, aplicațiile blocate, site-urilor web blocate. Va fi inclus un generator de rapoarte care oferă informații ordonate, în baza mai multor criterii. Rapoartele vor fi exportate in format pdf si csv;
 • Soluția va permite administratorului să efectueze „call-uri” API
 • Posibilitatea de a actualiza din consolă sistemul de operare, precum și aplicațiile instalate pe stațiile de lucru;
 • Posibilitatea de a proteja datele stațiilor de lucru prin criptare din consolă;

 

          V. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare:

Persoanele/organizațiile interesate să participe la procesul de consultare a pieței vor transmite soluțiile/opiniile/sugestiile/recomandările lor la adresa de mail dedicată consultarepiata@ancpi.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în SEAP (www.e-licitatie.ro) și pe site-ul (www.ancpi.ro) . Documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

         

          VI. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare:

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului limită de depunere a soluțiilor.

         

           VII. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante, solicitarea menționării elementelor confidențiale din cadrul soluțiilor:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară își rezervă dreptul de a invita la consultări operatorii economici în vederea lămuririi unor aspecte privind soluția financiară.

           

         VIII. Alte aspecte legate de consultarea de pieței

 1. Autoritatea contractantă poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite, în cazul în care le consideră relevante.
 2. Participanții la consultarea de piață vor indica şi vor dovedi în cuprinsul soluțiilor prezentate care informaţii sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar ANCPI nu poate fi ținută vinovată de publicarea informațiilor/soluțiilor/sugestiilor primite în cadrul procesului de consultare a pieței.
 3. Se atașează la prezentul anunț , caietul de sarcini.
 4. În scopul identificării costurilor, propunem următorul format de soluție financiară:

 

                                                        SOLUȚIE FINANCIARĂ

 

Descrierea activității

 

Număr utlizatori finali* Durata

în luni

Preț unitar
RON fara TVA / utilizator / luna
Valoare totală
RON fară TVA
Valoare totală
RON fară TVA
1 2 3 4 5 6
Servicii de protecție împotriva atacurilor informatice și a virușilor informatici 3.500 48 ….. ….. ….
4.500 48 ….. ….. ….
TOTAL SERVICII

*Numărul de utilizatori finali este de minim 3.500 – maxim 4.500, este estimativ și va fi utilizat în evaluarea ofertelor financiare. Acest număr va fi stabilit ulterior prin contracte subsecvente.

 

Data _____/_____/_____

 

…………………………………………………………………….,

(nume, prenume şi semnătură),

 

în calitate de …………………………………….. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………….. (denumirea/numele operatorului economic)

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English