Anunț consultare piață – achiziție ”Servicii de realizare a modelului digital al terenului și a modelului digital al suprafeței prin scanare laser aeriană pentru aproximativ 50.000 km2” în cadrul Proiectului „Informații Geografice pentru Mediu, Schimbări Climatice și Integrare UE – LAKI III” – finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

 1. Denumirea autorităţii contractante şi datele de contact:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202A, sector 6, Tel/fax: 021.315.25.20

 

 1. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei:

www.e-licitatie.ro/ Anunturi /Consultarea pietei;

Website ANCPI (www.ancpi.ro ).

 

 

 • Obiectul consultării de piaţă:

Soluţie financiară în vederea demarării achiziţiei de ”Servicii de realizare a modelului digital al terenului și a modelului digital al suprafeței prin scanare laser aeriană pentru aproximativ 50.000 km2în cadrul Proiectului Informații Geografice pentru Mediu, Schimbări Climatice și Integrare UE – LAKI III– finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. 

 

 1. Contextul realizării consultării pieței

 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului „Informații Geografice pentru Mediu, Schimbări Climatice și Integrare UE – LAKI III”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 care se derulează în perioada martie 2021 – aprilie 2024.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității promotorului de proiect de a produce informații geografice precise și actualizate, după cum este necesar pentru părțile interesate din România, care se ocupă cu monitorizarea și raportarea aspectelor legate de mediu, gradul de pregătire în fața dezastrelor cauzate de climă și atenuarea acestora, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, planificarea integrată și punerea în aplicare a Directivei UE privind armonizarea și schimbul de informații geografice pe plan intern și transfrontalier.

Acest obiectiv va fi atins în mod specific prin următoarele activități principale:

 • Producerea Modelului Digital al Terenului (DTM) și a Modelului Digital al Suprafețelor (DSM) prin tehnologia de scanare LIDAR pentru aprox. 50 000 km pătrați;
 • Soluție pentru stocarea în siguranță și distribuirea eficientă a datelor despre teren;
 • Dezvoltarea capacității, transferul de cunoștințe și instruire;
 • Promovarea prin publicitate a proiectului și diseminarea informațiilor.

 

Modelul Digital al Terenului va fi o reprezentare 3D complexă, cu precizie adecvată, care include relieful precum și date derivate (pantă, vizibilitate etc.), linii de contur și alte elemente geomorfologice, cum ar fi: râuri, văi, creste, etc. De asemenea, Modelul Digital al Suprafeței care include toate elementele de pe suprafața pământului (de exemplu, clădiri, drumuri, vegetație etc.) va fi utilizat pentru a genera ortofotohărți exacte și date vectoriale din aria proiectului. Modelul Digital al Terenului și Modelul Digital al Suprafeței se vor realiza conform Specificațiilor tehnice.

Rezultatele proiectului pot fi utilizate pentru estimarea altitudinii/elevației suprafeței pentru dezvoltarea infrastructurii, modelarea cartografică pentru mediu și agricultură, interpretarea fotografiilor și cartografierea tematică 3D, detectarea tipurilor de acoperire / utilizare a terenului, statistici teritoriale.

Pentru îndeplinirea obiectivului proiectului, ANCPI va demara procedura de achiziție ”Servicii de realizare a modelului digital al terenului (MDT) și a modelului digital al suprafeței prin scanare laser aeriană pentru aproximativ 50.000 km2” împărțite în două zone (Zona A – județele Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți și Dolj și Zona B – județele Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea).

 

În vederea pregătirii documentelor premergătoare achiziției publice menționate și pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, considerăm că se impune organizarea unui nou proces de consultare a pieței în vederea estimării cât mai aproape de piața de profil a valorii estimate a procedurii, deoarece în cadrul instituției:

– nu există contracte istorice similare sau care au același obiect;

– a fost inițiată o consultare de piață prin publicarea anunțului nr. MC1018639 /23.02.2022 în cadrul căreia s-au solicitat soluții financiare și soluții tehnice pentru „Servicii de realizare a modelului digital al terenului și a modelului digital al suprafeței prin scanare laser aeriană pentru aproximativ 50.000 km2 împărțite în două zone (Zona A – județele Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți și Dolj și Zona B – județele Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea). În urma răspunsurilor primite un singur operator economic a transmis soluție financiară, însă aceasta nu poate fi luată în considerare întrucât nu a fost transmisă pe componentele solicitate, respectiv prețul serviciilor/km2 pentru MDT (lei fără TVA) și prețul serviciilor/km2 pentru MDS (lei fără TVA), ci o valoare globală pentru ambele zone și servicii.

 

 1. Descrierea necesităților Autorității contractante

Prestarea serviciilor de producere a Modelului Digital al Terenului (DTM) și a Modelului Digital al Suprafețelor (DSM) prin tehnologia de scanare LIDAR pentru aprox. 50 000 km pătrați.

Având în vedere că nu există contracte istorice similare sau care au același obiect în cadrul instituției, pentru o estimare corectă și în acord cu tendințele pieței de profil se solicită soluție financiară astfel: 

 • Soluție financiară privind estimarea cât mai corectă și aproape de nivelul pieței de profil prețului serviciilor /km2 pentru MDT (lei fără TVA) și prețul serviciilor/km2 pentru MDS (lei fără TVA)
 1. Participanții la consultare

Persoanele/organizațiile din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării la care Autoritatea Contractantă se așteaptă să participe în cadrul consultării pieței. În conformitate cu art. 19 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 139 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, orice persoană/organizaţie interesată poate transmite Autorităţii Contractante opinii, sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării.

 • Mențiuni cu privire la măsurile ce vor fi luate împotriva denaturării concurenţei şi/sau încălcării principiilor nediscriminării şi transparenţei atât în cadrul consultării pieței cât și în cadrul procedurii de atribuire asociate
 1. Respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică: transparență, tratament egal, principiul proporționalității și nediscriminării.

 

 1. Derularea consultării pieței din timp și la scară cât mai largă, prin utilizarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice:
  1. publicarea Anunţului privind consultarea pieței în SEAP precum şi pe website-ul ANCPI;
  2. publicarea în SEAP, înainte de momentul iniţierii procedurii de atribuire, a rezultatului procesului de consultare a pieţei prin utilizarea unui Raport privind consultarea pieței.
 2. ANCPI nu discriminează atunci când stabilește participanții vizați în cadrul procesului de consultare a pieței. Sunt invitați să participe la consultarea de piață atât operatori economici din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării cât și:
 3. asociații profesionale din domeniu;
 4. autorități publice;
 5. experți independenți;
 6. grupuri de societăți/organizații dintr-un anumit domeniu de activitate.
 7. Informațiile primite în cadrul consultării pieței vor fi puse la dispoziția celorlalți potențiali ofertanți prin intermediul Raportului privind consultarea pieței, cu excepția acelor informații indicate şi dovedite de participanții la consultarea pieței ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

 

 1. Participanții la procesul de consultare a pieței trebuie să fie conștienți de faptul că orice procedură de achiziție ce va rezulta ulterior acestui demers se va desfășura în mod competitiv, prin comunicarea în mod deschis, transparent și echitabil, folosind instrumentele de mai sus.

 

 1. ANCPI menține confidențialitatea comercială a informațiilor primite în timpul consultărilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

 1. ANCPI cere participanților să identifice orice aspect al opiniilor/sugestiilor/recomandărilor lor pe care le consideră sensibile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că acele informații nu vor fi folosite fără acordul acestora.

 

 1. Procedura de atribuire asociată procesului de consultare a pieței se va derula separat, on line, prin intermediul SEAP.

 

 1. În urma derulării procesului de consultare a pieței nu se va avantaja niciun potențial ofertant – Raportul privind consultarea de piață va fi publicat în SEAP, înainte de derularea procedurii de atribuire.

 

 1. ANCPI formulează cerințele în așa fel încât să nu favorizeze un anumit participant la consultări sau un anumit grup de participanți – se vor întocmi minute de ședință la întâlnirile cu operatorii economici în cazul în care acestea se vor organiza.

 

 1. ANCPI nu aplică criterii de calificare pentru selectarea participanților în cadrul consultării pieței.

 

 1. ANCPI va stabili termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.

 

 

 • Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare:

 

Persoanele/organizațiile interesate să participe la procesul de consultare a pieței vor transmite soluțiile/opiniile/sugestiile/recomandările lor la adresa de mail dedicată consultarepiata@ancpi.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului in SEAP (www.e-licitatie.ro) / website-ul Autorității contractante (www.ancpi.ro), respectiv 28.04.2022. Documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

 

 1. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare:

5 zile de la data expirării termenului limita de depunere a soluțiilor, respectiv 03.05.2022.

 

 1. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante, solicitarea menționării elementelor confidențiale din cadrul soluțiilor:

 

Autoritatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizaţiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieţei, tendinţele preţurilor şi alte elemente comerciale specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de protecţia mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire. Întâlnirile vor avea loc la sediul ANCPI. Intâlnirile se vor finaliza cu semnarea de către persoanele participante a unei minute de intalnire.

 

 

 1. Alte aspecte legate de consultarea de pieței

 

 1. Autoritatea contractantă poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite, în cazul în care le consideră relevante.

 

 1. Prețul mediu unitar/km2 (lei fără TVA) pentru MDT/MDS va fi calculat pe baza mediei aritmetice simple a prețurilor unitare lei/km2, transmise de operatorii economici, rezultând un singur preț unitar/km2 (lei fără TVA) pentru MDT și un singur preț unitar/km2 (lei fără TVA) pentru MDS.

 

 1. La stabilirea valorii estimate pentru demararea procedurii de achiziție, Autoritatea Contractantă va aplica, dacă este cazul, reducerea proporțională a prețului unitar/km2 pentru MDT și MDS, rezultat în urma consultării de piață, pentru încadrarea în bugetul aprobat al proiectului pentru activitatea de realizare a modelului digital al terenului și a modelului digital al suprafeței prin scanare laser aeriană pentru aproximativ 50.000 km

 

Participanții la consultarea de piață vor indica şi vor dovedi în cuprinsul soluțiilor prezentate care informaţii sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar ANCPI nu poate fi ținută vinovată de publicarea informațiilor/soluțiilor/sugestiilor primite în cadrul procesului de consultare a pieței.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English