Anunț consultare piață – Soluție financiară în vederea demarării achiziției de: “Echipament necesar pentru stocarea datelor LIDAR și pentru echipa de implementare”, constând în Soluție de stocare și Echipamente IT (Laptopuri, Stații de lucru, Echipament multifuncțional, insclusiv consumabile, Imprimantă Laser Color A3)

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

        I. Denumirea autorităţii contractante şi datele de contact:

         Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202A, sector 6, Tel/fax: 021.315.25.20

     

         II. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei:   

 www.e-licitatie.ro/Anunturi /Consultarea pietei

www.ancpi.ro/anunturi-achizitii/

 

          III. Obiectul consultării de piaţă:

          Soluţie financiară în vederea demarării achiziţiei de „Echipament necesar pentru stocarea datelor LIDAR şi pentru echipa de implementare”, constând în Soluţie de stocare şi  Echipamente IT (Laptopuri, Staţii de lucru, Echipament multifuncţional, inclusiv consumabile, Imprimanta Laser Color A3).

 

         IV. Contextul realizării consultării pieței

Autoritatea contractanta doreşte să achiziţioneze „Echipament necesar pentru stocarea datelor LIDAR şi pentru echipa de implementare” în cadrul Proiectului „Informaţii Geografice pentru Mediu, Schimbări Climatice şi Integrare UE – LAKI III” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, în cadrul Programului ’’Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice şi Ecosisteme” R0- Mediu. Echipamentele se vor achiziţiona pe 5 loturi, respectiv:

 • LOTUL 1 – Soluţie de stocare
 • LOTUL 2 – Laptopuri
 • LOTUL 3 – Staţii de lucru
 • LOTUL 4 – Echipament multifuncţional, inclusiv consumabile
 • LOTUL 5 – Imprimanta Laser  Color  A3

          În vederea pregătirii achiziţiei publice de Soluţie de stocare şi Echipamente IT (Laptopuri, Staţii de lucru, Echipament multifuncţional, inclusiv consumabile, Imprimanta Laser Color A3) şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, considerăm că se impune organizarea unui proces de consultare a pieţei pentru o estimare corectă a preţurilor, în acord cu tendinţele pieţei de profil, luând în considerare că este un domeniu cu un rapid progres tehnologic şi fluctuaţii de preţ.

Scopul desfăşurării prezentului proces de consultare a pieţei este:

 • obţinerea informaţiilor reale şi actuale cu privire la competiţia operatorilor economici, participanţi la procedurile  de achiziţie în domeniu, informaţii necesare Autorităţii contractante pentru  a estima cât mai corect şi aproape de nivelul pieţei de profil preţul echipamentelor acestea făcând parte dintr-un domeniu cu un rapid progres tehnologic;
 • asigurarea unui proces transparent, credibil şi eficient în materie de achiziţii publice;
 • de a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie ale Autorităţii Contractante;

 

          V. Descrierea necesităţilor Autorităţii contractante

Obţinerea informaţiilor reale si actuale de la operatorii economici în domeniu, informaţii necesare Autorităţii contractante pentru a estima cât mai corect şi aproape de nivelul pieţei de profil preţul echipamentelor solicitate. Specificaţiile tehnice ale echipamentelor vor fi anexate la prezentul anunţ.

         

          VI. Participanţii la consultare

Persoanele/organizaţiile din piaţa de profil relevantă în raport cu obiectul consultării la care Autoritatea Contractantă se aşteaptă să participe în cadrul consultării pieţei. în conformitate cu art. 19 alin. (1) din HG nr. 395/2016 şi art. 139 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, orice persoană/organizaţie interesată poate transmite Autorităţii Contractante opinii, sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării.

         

   VII. Menţiuni cu privire la măsurile ce vor fi luate împotriva denaturării concurenţei şi/sau încălcării principiilor nediscriminării şi transparenţei atât în cadrul consultării pieţei cât şi în cadrul procedurii de atribuire asociate

 1. Respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică: transparență, tratament egal, principiul proporționalității și nediscriminării.
 2. Derularea consultării pieței din timp și la scară cât mai largă, prin utilizarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice:

a. publicarea Anunţului privind consultarea pieței în SEAP precum şi pe website-ul ANCPI;

b. publicarea în SEAP, înainte de momentul iniţierii procedurii de atribuire, a rezultatului procesului de consultare a pieţei prin utilizarea unui Raport privind consultarea pieței.

 1.  ANCPI nu discriminează atunci când stabilește participanții vizați în cadrul procesului de consultare a pieței. Sunt invitați să participe la consultarea de piață atât operatori economici din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării cât și:

a. asociații profesionale din domeniu;

b. autorități publice;

c. experți independenți;

d. grupuri de societăți/organizații dintr-un anumit domeniu de activitate.

4. Informațiile primite în cadrul consultării pieței vor fi puse la dispoziția celorlalți potențiali ofertanți prin intermediul Raportului privind consultarea pieței, cu excepția acelor informații indicate şi dovedite de participanții la consultarea pieței ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

 1.  Participanții la procesul de consultare a pieței trebuie să fie conștienți de faptul că orice procedură de achiziție ce va rezulta ulterior acestui demers se va desfășura în mod competitiv, prin comunicarea în mod deschis, transparent și echitabil, folosind instrumentele de mai sus.
 2.  ANCPI menține confidențialitatea comercială a informațiilor primite în timpul consultărilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.
 3. ANCPI cere participanților să identifice orice aspect al opiniilor/sugestiilor/recomandărilor lor pe care le consideră sensibile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că acele informații nu vor fi folosite fără acordul acestora.
 4.  Procedura de atribuire asociată procesului de consultare a pieței se va derula separat, on line, prin intermediul SEAP.
 5.  În urma derulării procesului de consultare a pieței nu se va avantaja niciun potențial ofertant – Raportul privind consultarea de piață va fi publicat în SEAP, înainte de derularea procedurii de atribuire.
 6.  ANCPI formulează cerințele în așa fel încât să nu favorizeze un anumit participant la consultări sau un anumit grup de participanți – se vor întocmi minute de ședință la întâlnirile cu operatorii economici în cazul în care acestea se vor organiza.
 7.  ANCPI nu aplică criterii de calificare pentru selectarea participanților în cadrul consultării pieței.
 8.  ANCPI va stabili termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.

           

         VIII. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare:

Persoanele/organizațiile interesate să participe la procesul de consultare a pieței vor transmite soluțiile/opiniile/sugestiile/recomandările lor la adresa de mail dedicată consultarepiata@ancpi.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului in SEAP (www.e-licitatie.ro). Documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

 

         IX. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare:

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului limita de depunere a soluțiilor.

 

   X. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante, solicitarea menționării elementelor confidențiale din cadrul soluțiilor:

Autoritatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizaţiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieţei, tendinţele preţurilor şi alte elemente comerciale specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de protecţia mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire. Întâlnirile vor avea loc la sediul ANCPI. Intâlnirile se vor finaliza cu semnarea de către persoanele participante a unei minute de intalnire.

 

          XI.  Alte aspecte legate de consultarea de pieței

 1. Autoritatea contractantă poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite, în cazul în care le consideră relevante.
 2. Participanții la consultarea de piață vor indica şi vor dovedi în cuprinsul soluțiilor prezentate care informaţii sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar ANCPI nu poate fi ținută vinovată de publicarea informațiilor/soluțiilor/sugestiilor primite în cadrul procesului de consultare a pieței.

 

                   Specificații tehnice

 1. Denumirea: LOTUL 1 – Soluție de stocare

                Specificații: 

 1. Produse solicitate

Sistemul de stocare trebuie sa indeplineasca urmatoarele specificatii tehnice minimale:

Controller Soluția trebuie să dispună în configurația livrată de minim 2 controllere care să funcționeze în regim activ-activ
Performanță Sistemul trebuie să fie certificat de producătorul acestuia, conform documentației oficiale, că poate atinge într-o configurație maximală un nivel de minim 1.2 milioane IOPS la citire
Procesor Soluția trebuie să dispună de minim 24 de nuclee fizice de procesor instalate în total în interiorul controller-elor incluse în configurație.
Memorie Soluția trebuie să dispună de o memorie cache de minim 256 GB per controller (minim 512 GB per echipament). Se acceptă pentru cache-ul echipamentului doar memorie cu latență minimă de tip DDR4 instalată în controllere (nu se acceptă pentru cache tehnologii echivalente de extensie a memoriei cu dispozitive de latență superioară de tip SSD/flash, configurate în interiorul sau în exteriorul controllere-lor)
Discuri Soluția trebuie să suporte discuri tip flash/SSD, SAS și NL-SAS de 2.5” și 3.5”
Capacitate de stocare ·         Soluția trebuie să dispună de o capacitate instalată de minim 36 TB utilă configurată cu discuri SSD 2.5”. Toate discurile configurate trebuie să fie de capacitate identică, urmând a se folosi discuri de maxim 2TB/disc. Suplimentar acestei capacități se va include cel puțin 1 disc cu rol de hot-spare de aceeași capacitate;

·         Soluția trebuie să dispună de o capacitate instalată de minim 150 TB utilă configurată cu discuri SAS 10k rpm 2.5”. Toate discurile configurate trebuie să fie de capacitate identică, urmând a se folosi discuri de maxim 3TB/disc. Suplimentar acestei capacități se vor include cel puțin 2 discuri cu rol de hot-spare de aceeași capacitate.

Notă:  Capacitatea utilă (cea efectiv disponibilă pentru servere) trebuie să fie calculată în bază 2, după configurarea discurilor în RAID 5/6.

Arhitectura Back-End Soluția trebuie să dispună de un back-end SAS da cel puțin 12 Gbps, pentru conectarea drive-urilor.
Protecție RAID Soluția trebuie să permită crearea de grupuri RAID 1, 5 și 6.
Porturi de acces la datele stocate Soluția trebuie să aibă incluse în configurația ofertată minim următoarele porturi:

§  8 x 16/32 Gbps Fibre Channel configurate și 8 x SFP 16 Gb;

§  4 x 10 Gbps iSCSI tip SFP+ și 4 x SFP+ 10 Gbps optice.

Replicare Soluția trebuie să aibă inclusă funcția pentru replicarea locală a volumelor, atât de tip snapshot cât și clonă
Separarea datelor în funcție de frecvența de utilizare Soluția trebuie sa aibă inclusă funcționalitatea de tiering a datelor stocate între mai multe tipuri de discuri, în vederea optimizării performanței. Datele des accesate trebuie să fie mutate automat pe discuri de tip Flash/SSD, iar cele ce nu mai sunt accesate să fie mutate pe tier-uri inferioare (discuri rotationale)
Alocarea/mutarea spațiului de stocare Soluția trebuie sa aibă inclusă funcția de alocare a spațiului de stocare date, fără ca spațiul să fie disponibil fizic (thin provisioning) și posibilitatea de mutare a datelor de pe o matrice RAID pe alta fără oprirea aplicațiilor (consumatorilor) sau a echipamentului
Deduplicare și compresie Soluția trebuie să aibă inclusă pentru întreaga capacitate de stocare funcționalitățile de deduplicare și compresie
Replicare Soluția trebuie să prezinte capabilități de replicare a datelor între echipamentele provenite de la același producător atât în mod asincron cât și în mod sincron
Redundanță Soluția de stocare trebuie să fie total redundant (controllere RAID, plăci cu porturi către host-uri, plăci cu porturi către back-end, surse de alimentare, etc.).

Soluția trebuie să aibă incluse capabilități de disponibilitate de tip hot-sparing, upgrade-uri de firmware fără oprirea sistemului, protecția memoriei cache la căderile de curent prin descărcarea datelor direct pe discuri sau memorie non-volatilă.

Management Soluția trebuie să fie livrat cu software ( accesibil la distanță prin IP) pentru: managementul căilor redundate, monitorizarea performanțelor și configurarea sa prin intermediul unei interfețe grafice
Montare în rack Soluția trebuie să aibă posibilitatea de a fi montat în rack standard de 19 inch

 

II.   Extensibilitate/Modernizare  

Soluția de stocare ofertata trebuie să permită, din punct de vedere al extensibilității/modernizării sale următoarele:

 • Soluția trebuie să ofere suport pentru a scala capacitatea internă prin cabinete de expansiune adiționale la un număr de minim 850 de discuri instalabile de 2.5” (atingerea acestei capacități trebuie să fie realizabilă în configurația de controllere ofertată inițial, fără a fi nevoie de instalarea de controllere suplimentare în acest scop);
 • Soluția trebuie să aibă posibilitatea de a scala de până la de 2 ori numărul de porturi instalate inițial (până la 16 x 16/32 Gbps Fibre Channel și până la 8 x 10 Gpbs iSCSI tip SFP+).

III. Garanția produsului

Autoritatea contractantă solicită pentru sistemul de stocare o garanție de minimum 3 ani, începând cu data recepției sistemului.

Sistemul de stocare trebuie sa fie nou și nefolosit si sa includa suport hardware și software pe toată perioada garanției.

Produsul care, în timpul perioadei garanției, îl înlocuiește pe cel defect, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produsului. În cazul în care este necesara înlocuirea discurilor, cele defecte vor rămâne la Autoritatea contractantă.

Garanția trebuie să acopere reparațiile sau înlocuirile, inclusiv ridicarea și returnarea sau reparații la fața locului.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
 • înlocuirea părților defecte;
 • instalarea în starea inițială;
 • testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
 • repunerea în funcțiune.

IV.  Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare pentru soluția de stocare este de maximum 45 de zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție publică.

Produsul va fi livrat la sediul Autorității contractante din Bulevardul Expoziției, nr. 1, sector 1, București.

Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. Pentru sistemul de stocare este necesară montarea într-un rack standard de 19 inchi.

Transportul și toate costurile asociate livrării sunt în sarcina exclusivă a Contractantului.

V.  Operatiuni cu titlu accesoriu

1.   Instalare, punere în funcțiune, testare

Ofertantul va asigura, fără costuri suplimentare, cu personal calificat, pentru echipamentul livrat, următoarele servicii de instalare si configurare:

 • Instalare fizica în rack-urile Autorității contractante, cablare la rețele SAN si LAN existente;
 • Instalare și configurare echipament;
 • Realizarea upgdrade-ului de firmware (dacă este necesar);
 • Instalare și configurarea software-ului de management al echipamentului;
 • Configurarea matricelor RAID.
 • Documentarea, sub forma unui raport de instalare si configurare, a tuturor operațiunilor efectuate.

2.   Instruirea personalului pentru utilizare

Ofertantul va asigura, fără costuri suplimentare, cu personal calificat, pentru echipamentul livrat, transferul de cunoștințe on-site, pentru echipa de administrare a Autorității contractante ce va acoperi aspecte practice legate de posibilitățile de configurare și management ale echipamentului, pentru o durată de 2 zile lucrătoare.

Scopul acestuia este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.

Transferul de cunoștințe va avea loc în cadrul celor maximum 10 zile lucrătoare dedicate contractantului să instaleze, să pună în funcțiune și să testeze produsul.

3.   Suport tehnic

Pe toata durata perioadei de garanție Ofertantul va asigura, fără niciun cost suplimentar, cu personal calificat, pentru echipamentele livrate, servicii de suport tehnic.

Serviciile se vor asigura în regim 5×9 de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul 8:00 – 17:00.

Timpul de răspuns la solicitări va fi de tip NBD (următoarea zi lucrătoare).

Serviciile de suport tehnic vor acoperi următoarele :

 • asigurarea unui punct unic de contact de tip service-desk pentru preluarea cererilor de suport (telefonic si prin e-mail);
 • servicii de asistență tehnică, la cerere, remote și on-site;
 • servicii de diagnosticare și remediere on-site a problemelor;
 • suport în ridicarea cazurilor de suport către nivelul de suport al producătorului.
 1. Denumirea: LOTURILE 2-5 – Echipamente IT (Laptopuri, Stații de lucru, Echipament multifuncțional, inclusiv consumabile, Imprimanta Laser Color A3)

       I. Produse solicitate: Laptopuri

Specificatii tehnice minimale:

Procesor Intel Core i7-12700, 24Mb cache, 4,7 GHz, 14 nuclee, familia Alder Lake, sau echivalent
Sistem de operare WINDOWS 11 Pro, 64 biți
Memorie RAM 32 Gb, DDR5, 4800 MHz, sau echivalent
Tip ecran 16 inch, format 3k, rezoluție 3072×1920, luminozitate 300 nits, comfort view plus support, tehnologie ecran WVA, suprafața Anti-Glare, sRGB Gamut 100%
Hard Drive 1 Tb SSD M.2 PCIe, NVMe, Solid State Drive
Conexiune Wireless Wireless 802.11 ax; Bluetooth 5.2
Placă Grafică RTX 3060 sau echivalent, 6Gb DDR6
Baterie Li-Polymer, 6 celule, 86Whr
Porturi & Sloturi 2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C
1 x HDMI
1 x Audio Jack Combo
1 x Thunderbolt 4

       II. Produse solicitate: Stații de lucru

Specificatii tehnice minimale:

Procesor Intel XEON W-2225, Frecvența 4,1 GHz, Turbo Boost 4,6 GHz, Nr. nuclee 4, sau echivalent
Sistem de Operare Windows 10 Pro, 64 biți
Memorie RAM 128 Gb, DDR4, sau echivalent
Hard Drive 1 Tb SSD M.2 PCIe, NVMe
Placă Grafică RTX A5000 sau echivalent, 24 Gb DDR6, 4 x DysplayPort, sau echivalent
Unitate optică DVD-RW
Tastatură Tastatură, Mouse
Porturi & Sloturi 4 x USB 3.1
2 x USB 3.1 Gen 2 Type C
2 x USB 3.1 Gen 1
2 x RJ45
1 x Audio in
1 x Audio out
1 x PS/2 tastatura
1 x PS/2 mouse
Monitor
Diagonală 27 inch
Tip panou IPS
Ecran LED
Timp răspuns 4 ms
Dimensiuni pixel 0,1554
Culori 1,07 miliarde
Luminozitate 350 cd/mp
Contrast 3000:1
Unghi vizibilitate 178gr/178gr
Rezoluție 3840×2160
Rata refresh 60Hz
Alte caracteristici Anti-glare
Conectori 2x HDMI, 1xDisplayPort, 1x AudioOut
Altele Boxe integrate, Flick free, AMD Free-Synk, Confort view, Easy arrange

      III. Produse solicitate: Echipamente multifuncționale, inclusiv consumabile

Specificatii tehnice minimale:

Tip Multifunctional – Scanare / Copiere / Printare
Viteza printare pana la 50ppm
Resolutie b/w + color – 1200×1200 dpi
Ciclu lunar recomandat intre 2000 si 14000 pagini
Tip imprimanta laser
Display Da, minim 8 inch cu touchscreen
Senzor automat hartie Da
Retea da / Gigabit (10/100/1000)
Alte porturi Da – USB minim 2.0
Memorie RAM minim 1 GB
Procesor minim 800Mhz
Duplex Da, Automat
Scanner Flatbed + ADF minim 50 hartii
Rezolutie scanare Minim 600×600
Viteza scanare minim 80ppm
Scan fata / verso da – din o trecere
Formate salvari scanare PDF, JPEG, TIFF, XPS
Viteza copiere minim 45 cpm
copiere fata / verso da
Format maxim ISO A4
Prima pagina imprimata 7 sec din starea ready
Optiuni avansate Management in rețea; Salvare in rețea, email, usb, SharePoint, OCR integrat; Detectarea alimentării duble; previzualizare pe ecranul echipamentului a paginilor scanate cu opțiune de rotire; ștergere automata a paginilor goale; orientare a paginilor automată
Consumabile Echipamentul se va livra cu toate consumabilele necesare pentru imprimarea a minim 22.000 de pagini monocrom, respectiv 16.000 de pagini color

       IV. Produse solicitate: Imprimantă laser color A3

Specificatii tehnice minimale:

Tip Laser
Mod printare Color
Viteza printare minim 55 ppm alb negru / 40 ppm color sau mixt 44ppm
Duplex Automat
Retea LAN Da
Viteza LAN 10/100/1000 MB/s
Alte interfete Da, USB minim 2.0
Format Maxim ISO A3
Procesor minim 1Ghz
Memorie RAM Minim 2 GB
Ecran LCD Da minim 9 inch cu touchscreen
Volum de imprimare recomandat per luna pana la 35000 pagini
Rezolutie b/w + color:  1200 x1200 dpi
Capacitate iesire Minim 500 coli
Optiuni avansate Management in rețea; Salvare in rețea, email, usb, SharePoint, OCR integrat; Detectarea alimentării duble

 

        V. Garanția produselor

Autoritatea contractantă solicită pentru Echipamentele IT (Laptopuri, Stații de lucru, Echipament multifuncțional, inclusiv consumabile, Imprimanta Laser Color A3) o garanție de minimum 2 ani, începând cu data recepției acestora.

Contractantul are obligația de a garanta că produsele furnizate sunt noi și nefolosite.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian