Anunț consultare piață – achiziție “Echipament necesar pentru stocarea datelor LIDAR și pentru echipa de implementare” în cadrul Proiectului „Informații Geografice pentru Mediu, Schimbări Climatice și Integrare UE – LAKI III”

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

I. Denumirea autorităţii contractante şi datele de contact:
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202A, sector 6, Tel/fax: 021.315.25.20

II. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei:
www.e-licitatie.ro/ Anunturi /Consultarea pietei;
Website ANCPI (www.ancpi.ro)

III. Obiectul consultării de piaţă:
Soluţie financiară în vederea demarării achiziţiei de „Echipament necesar pentru stocarea datelor LIDAR și pentru echipa de implementare”, constând în Soluție de stocare și Echipamente IT (Laptopuri, Stații de lucru, Echipament multifuncțional, inclusiv consumabile, Imprimanta Laser Color A3)

IV. Contextul realizării consultării pieței

Autoritatea contractanta dorește să achiziționeze „Echipament necesar pentru stocarea datelor LIDAR și pentru echipa de implementare” în cadrul Proiectului „Informații Geografice pentru Mediu, Schimbări Climatice și Integrare UE – LAKI III” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, în cadrul Programului ”Mediu, Adaptare la Schimbarile Climatice și Ecosisteme” RO- Mediu. Echipamentele se vor achizitiona pe 2 loturi, respectiv:

• LOTUL 1 – Soluție de stocare
• LOTUL 2 – Echipamente IT (Laptopuri, Stații de lucru, Echipament multifuncțional, inclusiv consumabile, Imprimanta Laser Color A3)
În vederea pregătirii achiziției publice de Soluție de stocare și Echipamente IT (Laptopuri, Stații de lucru, Echipament multifuncțional, inclusiv consumabile, Imprimanta Laser Color A3) și pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, considerăm că se impune organizarea unui proces de consultare a pieței deoarece în cadrul instituției, nu există contracte istorice similare sau care au același obiect, pentru o estimare corectă și în acord cu tendințele pieței de profil.

Scopul desfășurării prezentului proces de consultare a pieței este:
 obținerea informațiilor reale și actuale cu privire la competiția operatorilor economici, participanți la procedurile de achiziție în domeniu, informații necesare Autorității contractante pentru a estima cât mai corect și aproape de nivelul pieței de profil prețul echipamentelor acestea făcând parte dintr-un domeniu cu un rapid progres tehnologic
 asigurarea unui proces transparent, credibil și eficient în materie de achiziții publice;
 de a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie ale Autorității Contractante;

V. Descrierea necesităților Autorității contractante
Obținerea informațiilor reale si actuale de la operatorii economici în domeniu, informații necesare Autorității contractante pentru a estima cât mai corect și aproape de nivelul pieței de profil prețul echipamentelor solicitate.
Specificațiile tehnice ale echipamentelor vor fi anexate la prezentul anunț.

VI. Participanții la consultare
Persoanele/organizațiile din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării la care Autoritatea Contractantă se așteaptă să participe în cadrul consultării pieței. În conformitate cu art. 19 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 139 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, orice persoană/organizaţie interesată poate transmite Autorităţii Contractante opinii, sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării.
VII. Mențiuni cu privire la măsurile ce vor fi luate împotriva denaturării concurenţei şi/sau încălcării principiilor nediscriminării şi transparenţei atât în cadrul consultării pieței cât și în cadrul procedurii de atribuire asociate
1. Respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică: transparență, tratament egal, principiul proporționalității și nediscriminării.

2. Derularea consultării pieței din timp și la scară cât mai largă, prin utilizarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice:
a. publicarea Anunţului privind consultarea pieței în SEAP precum şi pe website-ul ANCPI;
b. publicarea în SEAP, înainte de momentul iniţierii procedurii de atribuire, a rezultatului procesului de consultare a pieţei prin utilizarea unui Raport privind consultarea pieței.
3. ANCPI nu discriminează atunci când stabilește participanții vizați în cadrul procesului de consultare a pieței. Sunt invitați să participe la consultarea de piață atât operatori economici din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării cât și:
a. asociații profesionale din domeniu;
b. autorități publice;
c. experți independenți;
d. grupuri de societăți/organizații dintr-un anumit domeniu de activitate.
4. Informațiile primite în cadrul consultării pieței vor fi puse la dispoziția celorlalți potențiali ofertanți prin intermediul Raportului privind consultarea pieței, cu excepția acelor informații indicate şi dovedite de participanții la consultarea pieței ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

5. Participanții la procesul de consultare a pieței trebuie să fie conștienți de faptul că orice procedură de achiziție ce va rezulta ulterior acestui demers se va desfășura în mod competitiv, prin comunicarea în mod deschis, transparent și echitabil, folosind instrumentele de mai sus.

6. ANCPI menține confidențialitatea comercială a informațiilor primite în timpul consultărilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

7. ANCPI cere participanților să identifice orice aspect al opiniilor/sugestiilor/recomandărilor lor pe care le consideră sensibile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că acele informații nu vor fi folosite fără acordul acestora.

8. Procedura de atribuire asociată procesului de consultare a pieței se va derula separat, on line, prin intermediul SEAP.

9. În urma derulării procesului de consultare a pieței nu se va avantaja niciun potențial ofertant – Raportul privind consultarea de piață va fi publicat în SEAP, înainte de derularea procedurii de atribuire.

10. ANCPI formulează cerințele în așa fel încât să nu favorizeze un anumit participant la consultări sau un anumit grup de participanți – se vor întocmi minute de ședință la întâlnirile cu operatorii economici în cazul în care acestea se vor organiza.

11. ANCPI nu aplică criterii de calificare pentru selectarea participanților în cadrul consultării pieței.

12. ANCPI va stabili termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.

VIII. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare:

Persoanele/organizațiile interesate să participe la procesul de consultare a pieței vor transmite soluțiile/opiniile/sugestiile/recomandările lor la adresa de mail dedicată consultarepiata@ancpi.ro în termen de 7 zile calendaristice de la data publicării anunțului in SEAP (www.e-licitatie.ro). Documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

IX. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare:
5 zile calendaristice de la data expirării termenului limita de depunere a soluțiilor.

X. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante, solicitarea menționării elementelor confidențiale din cadrul soluțiilor:

Autoritatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizaţiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieţei, tendinţele preţurilor şi alte elemente comerciale specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de protecţia mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire. Întâlnirile vor avea loc la sediul ANCPI. Intâlnirile se vor finaliza cu semnarea de către persoanele participante a unei minute de intalnire.

XI. Alte aspecte legate de consultarea de pieței

1. Autoritatea contractantă poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite, în cazul în care le consideră relevante.

2. Participanții la consultarea de piață vor indica şi vor dovedi în cuprinsul soluțiilor prezentate care informaţii sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar ANCPI nu poate fi ținută vinovată de publicarea informațiilor/soluțiilor/sugestiilor primite în cadrul procesului de consultare a pieței.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian