Anunt consultare piata – campanie media

INVITAȚIE PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

  1. Denumirea autorității contractante şi datele de contact:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 202A, sector 6, Tel/fax: 021.315.25.20.

2. Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieţei:

www.e-licitatie.ro/ Anunțuri /Consultarea pieței;

Website ANCPI (www.ancpi.ro )

3. Descrierea necesităților obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare:

Îndeplinirea obiectivelor Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Aceasta este condiționată de implicarea activă a proprietarilor și a autorităților locale din UAT-urile rurale beneficiare.

În acest scop, este necesară derularea unei campanii de informare, atât la nivel local – activitate care intră în atribuțiile prestatorilor, cât și la nivel național. Campania de informare și conștientizare la nivel național se va desfășura pe mai multe canale de comunicare după cum urmează:

1.       realizarea de produse de informare și promovare;

2.       difuzarea de spoturi tv/radio și campanie on-line;

3.       organizare de workshop-uri.

Prezenta consultare de piață este necesară pentru desfășurarea unei etape din cadrul Campaniei de informare publică și conștientizare la nivel național, și anume etapa ”Campanie media”. Etapa ”Campanie media” constă în adaptarea unui spot video, realizarea unui spot radio, difuzarea acestora și realizarea unei campanii online, conform caietului de sarcini atașat.

4.  Aspectele supuse consultării:

  • Estimarea valorii pentru adaptarea unui spot video, realizarea unui spot radio, difuzarea acestora și realizarea unei campanii online ( defalcat pentru adaptare spot video, realizare spot radio, difuzare spot video, difuzare spot radio, campanie online) conform cerințelor din anexă, precum și soluția tehnică.
  • Soluție tehnică constând în îmbunătățirea caietului de sarcini, propuneri pentru factori de evaluare și algoritmi de calcul ai acestora, inclusiv justificarea importanței factorilor precum și modalități de plată a serviciilor prestate.

5.Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare:

  1. zile lucrătoare de la data publicării anunțului în SEAP.

6.Termenul până la care se desfășoară procesul de consultare:

15 zile calendaristice de la data expirării termenului limită de depunere a soluțiilor

7.Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante, adresa de e-mail la care se depun soluțiile:

Soluțiile financiare, soluțiile tehnice, opiniile, sugestiile sau recomandările cu privire la aspectele supuse consultării vor fi transmise de către operatorii economici interesați numai prin mijloace electronice la adresa de e-mail: consultarepiata@ancpi.ro. Documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii și vor fi transmise de către persoanele/organizațiile/operatorii economici interesați la adresa de e-mail consultarepiata@ancpi.ro până la termenul limită stabilit în cadrul Anunțului de consultare a pieței.

ANCPI își rezervă dreptul de a organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizațiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuții cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieței, tendințele prețurilor şi alte elemente comerciale specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de protecția mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite, în cazul în care le consideră relevante.

Procedura de atribuire asociată procesului de consultare a pieței se va derula separat prin intermediul SEAP, astfel că toți potențialii ofertanți vor fi informați când aceasta va fi inițiată.

8. Masuri avute in vedere de autoritatea contractantă pentru a nu se denatura concurenta şi/sau încălca principiile nediscriminării şi transparenței

 

Autoritatea contractantă:

  1. Publică anunțul de consultare a pieței atât în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP),  cât și pe site-ul ANCPI;
  2. Nu formulează cerințele în așa fel încât să favorizeze un anumit participant la consultări sau un anumit grup de participanți;
  3. Nu aplică criterii de calificare pentru selectarea participanților în cadrul consultării pieței. Pot depune soluții financiare și/sau tehnice experți independenți, autorități publice sau operatori economici, inclusiv organizații reprezentative ale acestora;
  4. În urma derulării procesului de consultare a pieței, dacă se vor organiza întâlniri, nu va avantaja niciun potențial ofertant – de exemplu, prin oferirea mai multor informații unui ofertant în comparație cu alții; acest lucru va fi evitat prin pregătirea de minute, semnate de către toți participanții la consultare pentru întâlniri sau grupuri de lucru;
  5. Publică rezultatul consultării de piață, înainte de inițierea procedurii de atribuire, atât în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP),  cât și pe site-ul ANCPI.
  6. La stabilirea termenului pentru depunerea ofertelor va tine cont de volumul de informații primite din consultarea de piață pe care îl va folosi in documentele de achiziție.

Download files

# File File size
1 doc Caiet_campanie_media_consultare_piata 57 KB
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English