Anunț consultare piață – achiziție “Organizare workshop-uri online”

I. Denumirea autorităţii contractante şi datele de contact:
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202A, sector 6, Tel/fax: 021.315.25.20

II. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei:
www.e-licitatie.ro/ Anunțuri /Consultarea pieței; Website ANCPI (www.ancpi.ro).

III. Obiectul consultării de piaţă
Soluţie financiară în vederea demarării achiziţiei de Organizare workshop-uri online.

IV. Contextul realizării consultării pieței

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063. Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, care este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și va fi derulat în perioada 01.01.2014 – 30.12.2023, în baza contractului de finanțare nr. 3256/26.09.2018 și Actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare.

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea acoperirii geografice și a înregistrării proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară din zonele rurale din România și finalizarea implementării unui sistem național cadastral în România, prin înregistrarea sistematică a 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Realizarea înregistrării sistematice în zonele rurale vizate din România.
2. Crearea de date digitale prin transformarea informațiilor existente pe hârtie ale proprietăților din Cărțile Funciare în Cărți Funciare digitale, în scopul de a sprijini accesul la informații despre proprietățile înregistrate în Cărțile Funciare, de a facilita actualizarea Cărții Funciare pe baza necesităților și de a proteja informațiile conținute în Cărțile Funciare fizice degradate.
3. Sprijinirea îmbunătățirii sectorului ICT pentru activitățile de înregistrare a proprietăților.
Îndeplinirea obiectivelor Proiectului major în termenele stabilite este condiționată de implicarea activă a proprietarilor și a autorităților locale din UAT-urile rurale beneficiare. În acest scop, este necesară derularea unei campanii de informare, atât la nivel local – activitate care intră în atribuțiile prestatorilor, cât și la nivel național. Campania de informare și conștientizare la nivel național se desfășoară pe mai multe canale de comunicare după cum urmează:
1. distribuirea de produse de informare și promovare;
2. difuzarea de spoturi tv/radio și campanie online;
3. organizare de workshop-uri.

Având în vedere importanța, volumul și complexitatea activităților din cadrul Proiectului major, precum și amploarea rezultatelor, pentru coordonarea și implementarea eficientă, dar și pentru informarea beneficiarilor, ANCPI a identificat necesitatea desfășurării unei Campanii de informare și conștientizare publică la nivel național.

În acest sens, au fost realizate sau sunt în derulare următoarele activități:
• Planul de comunicare al Campaniei de informare și conștientizare publică la nivel național;
• Realizarea și distribuirea de produse de informare și promovare;
• Campania media (adaptare spot tv, realizare spot radio, difuzarea spoturilor și campanie online).

Pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei de informare și conștientizare publică la nivel național, este necesară demararea unei proceduri de achiziție pentru Organizarea de workshop-uri online.
Această etapă este necesară pentru clarificarea/informarea/instruirea/discutarea mai multor aspecte și situații cu care se confruntă reprezentanții autorităților locale (din UAT-urile beneficiare de fonduri europene, prin POR, pentru înregistarea sistematică a proprietăților), prestatorii de servicii de înregistarea sistematică a proprietăților, notarii etc.
Aceste întâlniri de lucru între reprezentanții autorităților locale, părților interesate și reprezentanții ANCPI au rolul de a clarifica diverse aspecte care îngreunează sau chiar stagnează, în anumite zone, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților.
Prin urmare, beneficiul estimat al organizării de workshop-uri este că acestea asigură cadrul necesar clarificării și găsirii de soluții pentru diverse situații cu care se confruntă factorii implicați în procesul de înregistrare sistematică.
Având în vedere condițiile generate de pandemia de SARS-COV-2 se impune ca sesiunile de workshops să fie organizate în sistem online.

V. Descrierea necesităţilor Autorității contractante
Prezenta consultare de piață este necesară în vederea estimării corecte a valorii pentru serviciile necesare organizării workshop-urilor în format online.
Având în vedere că nu există contracte istorice similare sau cu același obiect în cadrul instituției, pentru o estimare corectă și în acord cu tendințele pieței de profil se solicită soluții financiare privind estimarea valorii pentru serviciile de organizare workshop-uri online (defalcat pentru fiecare sesiune organizată).
VI. Participanții la consultare
Persoanele/organizațiile din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării la care Autoritatea Contractantă se așteaptă să participe în cadrul consultării pieței. În conformitate cu art. 19 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 139 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, orice persoană/organizaţie interesată poate transmite Autorităţii Contractante opinii, sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării.
VII. Mențiuni cu privire la măsurile ce vor fi luate împotriva denaturării concurenţei şi/sau încălcării principiilor nediscriminării şi transparenţei atât în cadrul consultării pieței cât și în cadrul procedurii de atribuire asociate
1. Respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică: transparență, tratament egal, principiul proporționalității și nediscriminării.

2. Derularea consultării pieței din timp și la scară cât mai largă, prin utilizarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice:
a. publicarea Anunţului privind consultarea pieței în SEAP precum şi pe website-ul ANCPI;
b. publicarea în SEAP, înainte de momentul iniţierii procedurii de atribuire, a rezultatului procesului de consultare a pieţei prin utilizarea unui Raport privind consultarea pieței.
3. ANCPI nu discriminează atunci când stabilește participanții vizați în cadrul procesului de consultare a pieței. Sunt invitați să participe la consultarea de piață atât operatori economici din piața de profil relevantă în raport cu obiectul consultării cât și:
a. asociații profesionale din domeniu;
b. autorități publice;
c. experți independenți;
d. grupuri de societăți/organizații dintr-un anumit domeniu de activitate.
4. Informațiile primite în cadrul consultării pieței vor fi puse la dispoziția celorlalți potențiali ofertanți prin intermediul Raportului privind consultarea pieței, cu excepția acelor informații indicate şi dovedite de participanții la consultarea pieței ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

5. Participanții la procesul de consultare a pieței trebuie să fie conștienți de faptul că orice procedură de achiziție ce va rezulta ulterior acestui demers se va desfășura în mod competitiv, prin comunicarea în mod deschis, transparent și echitabil, folosind instrumentele de mai sus.

6. ANCPI menține confidențialitatea comercială a informațiilor primite în timpul consultărilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

7. ANCPI cere participanților să identifice orice aspect al opiniilor/sugestiilor/recomandărilor lor pe care le consideră sensibile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că acele informații nu vor fi folosite fără acordul acestora.

8. În urma derulării procesului de consultare a pieței nu se va avantaja niciun potențial ofertant – Raportul privind consultarea de piată va fi publicat în SEAP, înainte de derularea procedurii de atribuire.

9. ANCPI formulează cerințele în așa fel încât să nu favorizeze un anumit participant la consultări sau un anumit grup de participanți – se vor întocmi minute de sedință la intalnirile cu operatorii economici in cazul in care acestea se vor organiza.

10. ANCPI nu aplică criterii de calificare pentru selectarea participanților în cadrul consultării pieței.

11. ANCPI va stabili termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.

VIII. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare:

Persoanele/organizațiile interesate să participe la procesul de consultare a pietei vor transmite soluțiile/opiniile/sugestiile/recomandările lor la adresa de mail dedicată consultarepiata@ancpi.ro in termen de 8 zile lucrătoare de la data publicarii anuntului in SEAP (www.e-licitatie.ro) / website-ul Autoritatii contractante (www.ancpi.ro).

IX. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare:
15 zile calendaristice de la data expirării termenului limită de depunere a soluțiilor.

X. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante, solicitarea menționării elementelor confidențiale din cadrul soluțiilor:
Soluțiile financiare, opiniile, sugestiile sau recomandările cu privire la aspectele supuse consultării vor fi transmise de către operatorii economici interesați numai prin mijloace electronice la adresa de e-mail: consultarepiata@ancpi.ro până la termenul limită stabilit în cadrul Anunțului de consultare a pieței.
ANCPI își rezervă dreptul de a organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizațiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieţei, tendinţele preţurilor şi alte elemente comerciale specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de protecţia mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire.

XI. Alte aspecte legate de consultarea de pieței

1. Autoritatea contractantă poate lua în considerare opiniile, sugestiile sau recomandările primite, în cazul în care le consideră relevante.

2. Participanții la consultarea de piață vor indica şi vor dovedi în cuprinsul solutiilor prezentate care informaţii sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar ANCPI nu poate fi ținută vinovată de publicarea informațiilor/soluțiilor/sugestiilor primite în cadrul procesului de consultare a pieței.

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 doc Caiet sarcini Workshops 321 KB
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian