A intrat în vigoare noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

A intrat în vigoare noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de  cadastru și  cartefunciară, aprobat prin Ordinul directorului general nr.600/2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 125 și 125bis din data de 14.02.2023.
Noul Regulament corelează legislația secundară în domeniu cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale Codului Administrativ, ale Codului Silvic, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate.