Program de audiențe și lucru cu publicul

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi instituțiile din subordine îşi desfăşoară activitatea şi lucrul cu publicul cu respectarea tuturor condiţiilor necesare pentru distanţarea fizică şi dezinfectarea spaţiilor publice şi a locurilor de muncă, în vederea protejării sănătăţii cetăţenilor şi angajaţilor.

ANCPI și instituțiile din subordine au luat măsurile necesare pentru funcţionarea optimă şi în siguranţă. Astfel, accesul publicului în instituţie se face cu respectarea distanţei de siguranţă și marcarea traseelor de acces și de ieşire. De asemenea, accesul publicului este permis în conformitate cu reglementările stabilite în acest sens.

Recomandăm, în continuare, comunicarea electronică, acolo unde acest lucru este posibil. Persoanele fizice şi juridice autorizate, notarii și celelalte categorii de persoane care au acces la aplicațiile informatice ale ANCPI vor continua să utilizeze serviciile on-line.

Cetăţenii se pot înscrie în audienţă conform programului de audienţe şi au la dispoziție și următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: 021.317.31.62 / 021.317.73.39

Fax: 021.316.52.24

Program de audiențe
ZIUA ORA BIROUL / DIRECȚIA CINE ACORDĂ AUDIENȚA LOCUL
Miercuri 15:00 Director General Laurențiu-Alexandru BLAGA ANCPI
Marti 15:00 Director General Adjunct Mircea Viorel Popa ANCPI
Luni 15:00 Director General Adjunct Adriana Tudosoiu ANCPI
Joi 12:00 – 14:00 Director Corp Control Ancuța Cociș ANCPI
Vineri 12:00 Direcția Economică Monica Clepșa ANCPI
Miercuri
15:00
Direcția Cadastru și Geodezie
Ioan Buzaș
ANCPI
Joi
12:00
14:00
Direcția de Publicitate Imobiliară
Direcția Juridică
Cezara Simirea
Florentina Pencea
ANCPI
ANCPI
Marti 12:00 – 14:00 Direcția Operativa Luminița Ilie ANCPI
Miercuri 14:00 Direcția de Înregistrare Sistematică Victor Adrian Grigorescu ANCPI
Marti 13:00 – 15:00 Direcția Managementul Proiectelor Cătălina Duță ANCPI

*Înscrierile în audiență se fac cel puțin cu o zi înainte de ziua solicitată

Primirile in audiență se fac pe bază de cereri motivate și aprobate anterior (formularele se gasesc la Serviciul Relații cu Publicul, Etaj 4, Camera 33).

Model Cerere Audienta

Programul de functionare al ANCPI este:

de luni pana joi, intre orele 8:30 – 16:30

vineri: intre orele 8:30 – 14:30

 

 Serviciul Relatii cu Publicul

– et. 4, cam. 19, 32, 33

– et. 2, cam. 25, 27

 

Registratura (et. 1, cam. 11)

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI  –  8:30 – 16:30

VINERI  –  8:30 – 14:30

Procedură privind organizarea activităţii de primire, înregistrare a cererilor de audienţă şi de programare a şedinţelor de audienţă la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Serviciul Relaţii cu Publicul asigură activitatea de primire, înregistrare şi evidenţă a cererilor de înscriere în audienţă, adresate Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru eficientizarea activităţii de acordare a audienţelor şi de eliminare a birocraţiei ce poate interveni în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

 • La nivelul ANCPI audiențele se acordă de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul direcțiilor/serviciilor de specialitate sau de suport, în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora, conform programului de audiență aprobat;
 • Primirea în audienţă se face în baza unei cereri motivate, aprobată în prealabil de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul direcțiilor/serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 • Cererile de înscriere în audiență la conducerea ANCPI pot fi formulate exclusiv în nume propriu;
 • Prin excepție, sunt admisibile și cererile depuse prin reprezentant, însă acesta din urmă trebuie să prezinte dovada calității sale de persoană împuternicită (delegație avocațială, procură notarială, etc.);
 • Cererile de înscriere în audienţă adresate conducerii ANCPI se înregistrează de către SRP în Registrul de evidență al persoanelor primite în audienţă la nivelul instituției;
 • Cererile de înscriere în audiență adresate ANCPI vor putea fi depuse personal la sediul instituției sau vor putea fi transmise prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii (e-mail, fax);
 • În situația în care nu este posibilă utilizarea mijloacelor de transmitere mai sus menționate, cererile de înscriere în audiență vor putea fi formulate și telefonic;
 • Indiferent de modalitatea utilizată, transmiterea cererilor de audiență trebuie să fie realizată cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea datei la care se solicită acordarea audienței, conform programului de audiență aprobat la nivelul ANCPI;
 • Data acordării unei audiențe se stabilește de către conducerea compartimentului competent cu soluționarea, însă aceasta nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării cererii în evidențele ANCPI;
 • Pentru motive obiective ce țin de organizarea activității sau în situația în care aspectele sesizate în conținutul cererii de audiență necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul compartimentului căruia i-a fost adresată cererea poate prelungi termenul de 30 zile prevăzut pentru programarea audienței, cu cel  mult 15 zile;
 • Cu respectarea termenelor menționate la aliniatul precedent, din motive ce țin de buna desfășurarea a activității compartimentului vizat în cererea de audiență și de intervalul orar în care se desfășoară ședințele de audiențe, în cadrul unei zile de audiență se va asigura primirea a maxim 5 persoane;
 • În general, programarea persoanelor în audiență se va face cu respectarea cronologiei înregistrării cererilor de audiență, cu excepția cazurilor care necesită soluționarea de urgență a aspectelor prezentate în conținutul acestora. Urgența va fi stabilită de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul direcțiilor/serviciilor de specialitate/suport  în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 • Registrul de audiență al ANCPI se completează și păstrează la nivelul SRP;
 • Fiecare compartiment va completa un registru propriu de evidență a audiențelor acordate;
 • Registrele de evidență a audiențelor completate la nivelul SRP sau al compartimentelor vizate (Anexa 3), vor fi înregistrate în prealabil în Registrul unic de evidență al ANCPI, existent la registratura instituției;
 • În cadrul SRP și al direcțiilor/serviciilor independente de la nivelul ANCPI vor fi desemnate persoanele care vor asigura respectarea prevederilor prezentei proceduri în ceea ce privește circuitul și evidența cererilor de audiență formulate de petenți și a fișelor de audiență completate cu ocazia acordării audiențelor;
 • Persoanele care solicită telefonic înscrierea în audienţă, vor comunica toate datele necesare înscrierii în audienţă către personalul SRP care va completa o cerere cu obiectul solicitării, aceasta urmând să fie semnată de petent la data prezentării în audienţă;
 •  Persoanele care, cu ocazia audienţelor, doresc a semnala aspecte ce ţin de activitatea curentă a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau pentru care competenţa de soluţionare revine acestora, vor putea solicita înscrierea în audienţă la conducerea ANCPI, numai atunci când sunt nemulţumite de soluţiile propuse de către conducerea oficiilor teritoriale în cadrul audienţelor acordate de aceasta;
 • După înregistrare, în funcţie de specificul motivelor invocate, cererile de înscriere în audienţă vor fi predate de către personalul SRP pe bază de semnătură persoanei desemnată din cadrul direcţiilor sau serviciilor independente ale ANCPI, care va proceda la înregistrarea acestora în registrul propriu;
 • După înregistrarea cererilor în registrul de evidență propriu, acestea vor fi prezentate pentru analiză persoanelor cu funcție de conducere din cadrul compartimentelor în cauză sau înlocuitorilor legali ai acestora, care vor dispune asupra admisibilităţii lor;
 • Cererile de audiență predate compartimentelor în cadrul cărora sunt acordate audiențele solicitate de petenți se vor păstra și arhiva, în copie, la nivelul SRP;
 • Pentru cererile analizate şi aprobate, persoana desemnată din cadrul direcţiilor/serviciilor respective va anunţa petentul cu privire la data acordării audienţei;
 • Aceeași procedură va fi urmată și în cazul cererilor care nu au primit aprobare, petentul fiind informat cu privire la motivele care au stat la baza respingerii cererii sale;
 • În situația în care în decursul unui interval de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de audiență, persoana desemnată din cadrul direcției/serviciului care acordă audiența nu poate contacta solicitantul audienței la numărul de telefon indicat în cererea de audiență, va restitui SRP cererea în care va menționa data și ora la care a încercat să efectueze programarea. În aceste cazuri, cererea de audiență va fi clasată, urmând ca pentru reprogramare solicitantul să depună o nouă cerere;
 • Persoanele care prin cererile depuse telefonic sau personal solicită audienţe pentru soluţionarea unor probleme care nu sunt de competenţa ANCPI vor fi consiliate şi direcţionate de către SRP către instituţiile sau autorităţile competente pentru rezolvarea problemelor respective, informarea acestora realizându-se prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție (telefon, e-mail);
 • Cererile de înscriere în audiență transmise prin e-mail sau prin fax prin care, după o analiză prealabilă, se constată că sunt semnalate aspecte ce exced sferei de competență a ANCPI sau aplicabilității acestei proceduri, vor fi înregistrate în Registrul de audiență cu mențiunea motivelor pentru care nu pot forma obiectul audienței, păstrarea și evidența lor intrând în sarcina SRP;
 • Petenții pot solicita înscrierea în audienţă la directorul general sau la directorul general adjunct, numai în situaţia în care acestea au motive temeinice de nemulţumire faţă de soluţiile propuse de către conducătorii compartimentelor care au acordat audiențele solicitate de aceștia;
 • Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienţei acordate de către directorul general sau directorul general adjunct al ANCPI nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi obiect;
 • Cererile de înscriere în audienţă, având ca obiect solicitarea de sprijin pentru soluţionarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau în legătură cu care, instanţa s-a pronunţat, vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă al audienţelor, însă la rubrica Observații se va menționa că acestea nu pot face obiectul activității de acordare a audiențelor de către conducerea ANCPI, petentul urmând a fi anunţat despre aceasta prin intermediul mijloacelor de comunicare indicate în conținutul cererii (e-mail, telefon);
 • Persoanele care au depus petiții la ANCPI nu pot depune cereri de audiență în termenul legal de soluționare a acestora;
 • Cu ocazia şedinţelor de audienţă la care participă, persoanele înscrise în audienţă vor semna  o fişă de audienţă completată conform Anexei 2;
 • În cazul în care aspectele prezentate nu pot fi lămurite în cadrul audienței, solicitantul va fi informat cu privire la posibilitatea depunerii de memorii/petiții/sesizări. La acestea, vor putea fi anexate documente ce au legătură cu obiectul aspectelor prezentate;
 • Copiile fișelor completate cu ocazia acordării audiențelor de către conducătorii compartimentelor vizate vor fi predate SRP prin grija persoanelor desemnate în cadrul compartimentelor respective cu aplicarea prevederilor respectivei proceduri;
 • SRP va asigura întocmirea situațiilor periodice privind activitatea de acordare a audiențelor la nivelul ANCPI, în baza datelor deținute și a relațiilor puse la dispoziție prin grija persoanelor desemnate din cadrul compartimentelor care au acordat audiențele;
 • Înscrierile în audienţă se fac cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data solicitată pentru audienţă;

Înscrierea în audienţă se poate face LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI  –  8:30 – 16:30, VINERI  –  8:30 – 14:30, la numărul de telefon 021/317.31.62 sau la sediul instituţiei din Splaiul Independenţei nr. 202 A, sector 6, Bucureşti, et.1, camera 19. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audienţă, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poştă, prin fax: 021/316.52.24 sau prin e-mail la adresa: relatiicupublicul@ancpi.ro.

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 pdf Anexa 1 719 KB
2 pdf Anexa 2 603 KB
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian