INFOMRAŢII PNCCF

28.09.2021: ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI – UAT Măicănești


VALORILE DE PIAȚĂ ALE IMOBILELOR PENTRU FINANȚAREA NUMĂRUL 7


În perioada de publicare de 60 de zile se pot face cereri de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate, conform prevederilor de la pct. 3.5 din Specifiicațiile tehnice cadastrale aprobate prin Ordinul directorului general nr. 1427/2017 și a prevederilor art. 14 din legea 7/1996, republicată, cu mnodificările și completările ulterioare. Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 10 din Specificațiile tehnice sus amintite.
Model de cerere pentru rectificare.


ANUNȚ INFORMARE referitor la POR – Consultare de Piață- Servicii de Înregistrare sistematică

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) intenţionează să demareze proceduri de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică In Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor prin Programul Operaţional Regional Proiectul major privind “Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” în 309 UAT – uri.
Pentru a estima cât mai corect şi aproape de nivelul pieţei de profil bugetul achiziţiei, respectiv preţul/ha/UAT a serviciilor de înregistrare sistematică, ANCPI a publicat în data de 16.03.2021 anunţul privind consultarea de piaţă cu nr. MC1014146 pe site-ul www.e-licitatie.ro şi cu nr. 12281/16.03.2021 pe site-ul www.ancpi.ro.
Informaţii detaliate privind consultarea de piaţă se regăsesc la: https://www.ancpi.ro/anunt-por/a> şi https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc- notice/view/100099737. unde puteţi găsi următoarele documentele:
– Anunţul privind consultarea de piaţă, nominalizarea UAT-urilor şi Specificaţiile tehnice preluate din Regulamentul privind realizarea verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.