Puncte de vedere

1. Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă păşune/ fâneaţă – Adresa ANCPI nr. 6675 din 18.05.2012

2. Modalitatea de întocmire a documentaţiei de actualizare şi dezmembrare – Adresa ANCPI nr. 2268 din 28.04.2012

3. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de servitute de trecere pentru reţelele de utilităţi, constituit în favoarea societăţilor de distribuţie Adresa ANCPI nr. 3827 din 23.04.2012

4. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 1781 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare (radiere drept de ipotecă din cartea funciară) Adresa ANCPI nr. 6226 din 02.05.2012

5. Lista tipurilor de notări ce pot fi efectuate în cartea funciară Adresa ANCPI nr. 6252 din 23.05.2012

6. Modalitatea de recepţie a documentaţiilor de dezmembrare/comasare a imobilelor Adresa ANCPI nr. 8047 din 01.06.2012

7. Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a bunurilor immobile clasate în regim de monumente istorice Adresa ANCPI nr. 8117 din 20.06.2012

8. Practica instanţelor de judecată în materia plângerilor formulate împotriva încheierilor de respingere a cererilor de intabulare, a imobilelor dobândite prin adjudecare, în temeiul dispoziţiilor art. 771 alin. (6) din codul fiscal Adresa ANCPI nr. 9153 din 25.06.2012

9. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil Adresa ANCPI nr. 9264 din 04.07.2012

10. Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a operaţiunilor de alipire/dezlipire în situaţia în care în cartea funciară este notată o plângere împotriva încheierii sau un litigiu cu privire la imobilul înscris – Decizia nr. 10 din 05.07.2012

11. Înscrierea posesiei în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică – Decizia nr. 10 din 05.07.2012

12. Mod de întocmire fişier cpxml Adresa ANCPI nr. 121 din 03.02.2012

13. Modul de soluţionare a suprapunerilor în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară cu menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar” Adresa ANCPI nr. 328124 din 26.10.2009

14. Precizări privind aplicarea art. 281 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 634/2006 Adresa ANCPI nr. 1043031 din 19.08.2011

15. Precizări privind aplicarea Ordinului 634/2006 de aprobare a Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Adresa ANCPI nr. 241896 din 05.02.2007

16. Posibilitatea notării unui imobil asupra căruia este notat litigiu – Adresa ANCPI nr. 1031294 din 14.02.2011

17. Schimbarea destinaţiei/categoriei de folosinţă pentru un imobil înscris în cartea funciară, îndreptare eroare materială – Adresa ANCPI nr. 1035109 din 28.04.2011

18. Scutire de la plata tarifului pentru emiterea avizului de scoatere din circuitul agricol pentru lucrările de construire din zonele calamitate – Adresa ANCPI nr. 1035078 din 13.04.2011

19.  Întocmirea documentaţiilor în vederea scoaterii din circuitul agricol a unui teren dezmembrat în mai multe imobile înscrise deja în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară – Adresa ANCPI nr. 1034615 din 08.04.2011

20. Precizări cu privire la aplicarea Legii 255/2010, privind exproprierea, pentru cauză de utilitate public, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local Adresa ANCPI nr. 1033479 din 23.03.2011

21. Prevederile Hotararii de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

22. Valabilitate certificate de autorizare Adresa ANCPI nr. 498 din 10.02.2012

23. Procedura administrative de inscriere in cartea funciara a unui imobil pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan – Ordin ANCPI nr. 40 din 18.01.2012

24. Inscrierea unui imobil in baza sentintei civile si a raportului de expertiza tehnica – Adresa ANCPI nr. 2325 din 09.05.2013

25. Receptia planurilor de situatie necesare emiterii certificatului de urbanism/ autorizatiei de construire – Adresa ANCPI 3610 din 10.05.2013

26. Anularea unui numar cadastral – Adresa ANCPI nr. 323965 din 30.07.2009

27. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin ODG 700/2014 – Adresa ANCPI 17752 din 16.10.2015

28. Standardizarea notarii in CF a mentiunii de mentinere a ipotecii – Adresa ANCPI nr. 17185 din 09.09.2015

29. Receptii tehnice ale planurilor topografice la faza de studii de fezabilitate – Adresa ANCPI nr. 16749 din 18.09.2015

30. Certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire – Adresa ANCPI nr. 14922 din 28.08.2015

31. Acord de radiere sub conditie a dreptului de ipoteca intabulat in cartea funciara – Adresa ANCPI nr. 15426 din 02.09.2015

32. Autorizare persoane juridice – Adresa ANCPI nr. 6815 din 28.04.2015

33. Restituirea taxei de scoatere definitive din circuitul agricol – Adresa ANCPI nr. 4095 din 08.04.2015

34. Executarea planului topografic necesar executării documentațiilor de urbanism – Adresa ANCPI nr. 5496 din 20.04.2015

35. Inscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor care fac obiectul procedurii de expropiere – Adresa ANCPI nr. 7833 din 27.04.2015

36. Programul de transcalcul TransDatRo – Adresa ANCPI nr. 2047 din 10.03.2014

37. Răspunderea persoanelor fizice autorizate pentru lucrările întocmite în numele persoanelor juridice autorizate la care sunt angajate – Adresa ANCPI nr. 4021 din 02.04.2015

38. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 4053 din 02.04.2015

39. Aplicarea Ordinului Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 6748 din 04.05.2015

40. Schimbarea sediului unei persoane juridice – Adresa ANCPI nr. 6833 din 04.05.2015

41. Autorizarea persoanelor juridice – Adresa ANCPI nr. 6900 din 04.05.2015

42. Scoaterea temporară din circuitul agricol – Adresa ANCPI nr. 13805 din 27.07.2015

43. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 17752 din 16.10.2015

44. Precizări privind avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor – Adresa ANCPI nr. 7034 din 20.06.2015

45. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 8237 din 08.05.2015

46. Mandatarea de către persoanele fizice autorizate a unor persoane neautorizate în vederea prezentării la convocarea oficiului territorial – Adresa ANCPI nr. 19553 din 12.01.2015

47. Precizări cu privire la anularea numerelor cadastrale – Adresa ANCPI nr. 1877 din 27.02.2014

48. Modalitatea de tarifare a cererii de primă înscriere – Adresa ANCPI nr. 2126 din 02.03.2014

49. Modalitatea de inscriere a sechestrului asigurator in situatia in care nu sunt identificate imobilele – Adresa ANCPI nr. 1914 din 30.01.2015

50. Scutirea de plată a serviciilor prestate de ANCPI solicitate in vederea efectuarii exproprierii – Adresa ANCPI nr. 3049 din 26.03.2014

51. Notarea fuziunii denumirii societatii in cazul fuziunii prin absorbtie – Adresa ANCPI nr. 5634 din 21.04.2016

52. Actualizare date nomenclatura stradala – Adresa Primaria mun. Galati nr. 24227 din 20.04.2016

53. Extinderea dreptului de ipoteca asupra constructiei noi edificate pe terenul grevat – Adresa ANCPI nr. 8538 din 28.04.2016

54. Modalitatea de calcul a tarifului aferent operatiunii de intabulare a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia – Adresa ANCPI 8540 din 28.04.2016

55. Radierea din cartea funciara a masurii asiguratorii a sechestrului penal dispusa in conditiile art. 249 Cod procedura penala in baza deciziei emise de ANAF – Adresa ANCPI nr. 8614 din 06.05.2016

56. Radierea interdictiei dupa expirarea termenului de 5 ani de la data dobandirii imobilului in cadrul programului Prima Casa – Adresa ANCPI nr. 8835 din 17.05.2016

57. Radierea dreptului de proprietate al cumparatorului si reinscrierea vanzatorului in CF in caz de reziliere contract de vanzare cumparare – Adresa ANCPI nr. 9359 din 13.05.2016

58. Mandatare drepturi calitate Persoana FIzica Autorizata – Adresa ANCPI 8797 din 20.05.2016

59. Inscrierea dreptului de proprietate in baza contractului de dare in plata incheiat potrivit Legii 77/2016 afectat de o clauză de rezoluțiune unilaterală – Adresa ANCPI nr. 9922 din 01.06.2016

60. Minuta sedinței de lucru din data de 07.06.2016 – Adresa ANCPI nr. 11446 din 07.06.2016

61. Inscrierea construcției in CF in baza certificatului de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire – Adresa ANCPI nr. 8871 din 05.05.2016

62. Practica unitară – emitere certificat art. 194 C.proc. civ. si certificat 2.7.6. – Adresa ANCPI nr. 6668 din 05.04.2016

63. Aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local – Adresa ANCPI 16368 din 12.08.2016

64. Avizarea expertizei tehnice judiciare care are ca obiect stabilirea hotarului intre UAT-uri – Adresa ANCPI nr. 3646 din 17.03.2017

65. Precizari privind aplicarea prevederilor ODG nr. 700/2014 cu modificarile si completarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 6952 din 25.04.2017

66. Punct de vedere cu privire la inscrierea in cartile funciare a titlurilor de proprietate – Adresa ANCPI nr. 7262 din 08.05.2017

67. Punct de vedere cu privire la intabularea in cartea funciara a ipotecii constituite asupra unui bun viitor – Adresa ANCPI nr. 25089 din 16.10.2017

68. Punct de vedere referitor la aplicarea de catre expertii tehnici judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie a stampilei pe expertizele tehnice judiciare – Adresa ANCPI nr 31352 din 11.01.2018

69. Punct de vedere privind radierea din cartea funciara a masurii asiguratorii a sechestrului penal dispusa in conditiile art. 249 Cod procedura penala in baza deciziei emise de ANAF – Adresa ANCPI nr. 1549 din 19.01.2018

70. Punct de vedere referitor la solicitarea certificatului de urbanism – Adresa ANCPI nr. 2019 din 26.01.2018

71. Înscrierea in cartea funciara a cesiunii dreptului de ipoteca si a cesiunii (schimbarii) rangului ipotecii – Adresa ANCPI nr. 855 din 30.01.2018

72. Procedura de inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor aferente tp emise ulterior inregistrarii sistematice – Adresa ANCPI nr. 31017 din 02.02.2018

73. Posibilitatea de a renunta prin clauza contractuala la inscrierea ipotecii imobiliare legale in cartea funciara – Adresa ANCPI 31496 din 05.09.2018

74.  Aplicarea prevederilor art. 13 alin (2) si art. 41 alin (8) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 22185 din 05.09.2018

75. Modalitate completare adresa administrativa imobil situat in intravilan – Adresa ANCPI nr. 29003 din 09.11.2018

76. Decizie privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare – Adresa ANCPI 33718 din 10.12.2018

77.  Posibilitatea notării măsurii asiguratorii asupra bunurilor viitoare – Adresa ANCPI nr. 33335 din 14.12.2018

78. Inscrierea posesiei in cartea funciară, in aplicarea prevederilor art. 41 alin (3) lit. c) din Legea cadastrului și a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. – Adresa ANCPI nr. 25711 din 17.10.2018

79. Acordul promitentului comparator pentru operatiunea de dezlipire/apartamentare in vederea inscrierii actului in cartea funciara; preluarea notarii antecontractului avand ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unitatii individuale dintr-un condominium – bun viitor – ca urmare a actului de dezlipire/apartamentare Adresa ANCPI nr. 32085 din 21.12.2018

80. Clarificari cu privire la dispozitiile art. 10 lit. f) din Procedura privind introducerea sau redarea in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localitatilor, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 386/2017Adresa 9719 din 18.03.2019

81. Punct de vedere referitor la art. 349 alin. (2) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, cu modificarile si compeltarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 10607 din 04.04.2019

82. Punct de vedere cu privire la tarifarea operatiunilor de actualizare din Anexa la Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 16/2019 – Adresa ANCPI nr. 10584 din 04.04.2019

83. Punct de vedere cu privire la realizarea si receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire si desfiintare – Adresa ANCPI nr. 13148 din 23.04.2019

84. Punct de vedere cu privire la receptia planului topographic necesar intocmirii documentatie de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare, pentru imobilele care sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara – Adresa ANCPI nr. 12195 din 23.04.2019

85. Punct de vedere cu privire la tarifarea serviciului de schimbare a tipului imprejmuirii unui imobil Adresa ANCPI nr. 13892 din 24.04.2019

86. Punct de vedere cu privire la continutul certificatului de atestare fiscal pentru inscrierea in cartea funciara a constructiilor edificate inainte de 01.08.2001 – Adresa ANCPI nr. 12247 din 24.04.2019

87. Punct de vedere cu privire la realizarea si receptia planurilor topografice – Adresa ANCPI nr. 13148 din 13.04.2019

88. Punct de vedere referitor la aplicarea Regulamentului de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si rte funciara, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioareAdresa ANCPI nr. 14221 din 10.05.2019

89. Modificarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 19961 din 22.05.2019

90. Punct de vedere cu privire la certificarea documentatiilor cu privire la Ordinul 107/2010 – Adresa ANCPI nr. 19266 din 27.05.2019

91. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 18331 din 03.06.2019

92. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 19051 din 03.06.2019

93. Punct de vedere – Adresa ANCPI 21593 din 04.06.2019

94. Punct de vedere privind efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara in Registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (…) – Adresa ANCPI 23118 din 12.06.2019

95. Punct de vedere cu privire la onorariile percepute de persoane fizice si juridice autorizate – Adresa ANCPI nr. 25853 din 08.07.2019

96. Punct de vedere cu privire la interpretarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 26997 din 16.07.2019

97. Punct de vedere cu privire la înscrierea unui imobil atunci cand suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa intr-o carte funciara pe baza unei documentatii cadastrale receptionate de oficiu territorial sau suprafata – Adresa ANCPI nr. 39167 din 08.10.2019

98. Punct de vedere privind plata inscrierilor actelor – in conditiile art 14, al. 7, al. 8 în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice – Adresa ANCPI nr 38943 din 09.10.2019

99. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 41789 din 11.10.2019

100. Punct de vedere cu privire la inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in favoarea unitatilor administrative-teritoriale pentru terenurle care raman la dispozitia comisiei locale de fond funciar – Adresa ANCPI nr 43346 din 15.11.2019

101. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 45152 din 03.12.2019

102. Punct de vedere cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la inscrierea posesiei in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica – Adresa ANCPI nr. 55300 din 16.12.2019

103. Punct de vedere cu privire la procedura aplicabila in cazul cererilor de receptie si/sau inscriere in evidentele de cadastru si/sau carte funciara care primesc solutie de respingere – Adresa ANCPI nr. 744 din 10.01.2019

104. Punct de vedere cu privire la aplicarea dispoziiilor art. 195 alin. (5) lit. b) din Regulamentul de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 – Adresa ANCPI nr. 1309 din 17.01.2020

105. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 9 alin. (345) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 2538 din 22.01.2020

106. Punct de vedere cu privire la problema notarii in cartea funciara a plangerilor formulșate catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului – Adresa ANCPI nr. 3191 din 28.01.2020

107. Punct de vedere cu privire la procedurile de lucru privind inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a imobilelor, avizarea si receptia lucrarilor de specialitate – Adresa ANCPI nr. 421 din 04.01.2020

108. Punct de vedere cu privire la semnatura electronica – Adresa ANCPI nr. 12650 din 09.04.2020

109. Precizari cu privire la aplicarea semnaturii electronice – Adresa ANCPI nr. 17639 din 15.04.2020

110. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 19220 din 12.05.2020

111. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administratov – Adresa ANCPI nr. 21219 din 14.05.2020

112. Punct de vedere cu privire la semnatura electronica calificata si sigiliu electronic calificat utilizate in aplicarea articolului 281 din Legea cadastrului si a Publicitatii Imobiliare nr 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 21954 din 19.05.2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian