Puncte de vedere PFA/PJA

 1. Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă păşune/ fâneaţă – Adresa ANCPI nr. 6675 din 18.05.2012
 2. Modalitatea de întocmire a documentaţiei de actualizare şi dezmembrare – Adresa ANCPI nr. 2268 din 28.04.2012
 3. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de servitute de trecere pentru reţelele de utilităţi, constituit în favoarea societăţilor de distribuţie – Adresa ANCPI nr. 3827 din 23.04.2012
 4. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 1781 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare (radiere drept de ipotecă din cartea funciară) – Adresa ANCPI nr. 6226 din 02.05.2012
 5. Lista tipurilor de notări ce pot fi efectuate în cartea funciară – Adresa ANCPI nr. 6252 din 23.05.2012
 6. Modalitatea de recepţie a documentaţiilor de dezmembrare/comasare a imobilelor – Adresa ANCPI nr. 8047 din 01.06.2012
 7. Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a bunurilor immobile clasate în regim de monumente istorice – Adresa ANCPI nr. 8117 din 20.06.2012
 8. Practica instanţelor de judecată în materia plângerilor formulate împotriva încheierilor de respingere a cererilor de intabulare, a imobilelor dobândite prin adjudecare, în temeiul dispoziţiilor art. 771 alin. (6) din codul fiscal – Adresa ANCPI nr. 9153 din 25.06.2012
 9. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil Adresa ANCPI nr. 9264 din 04.07.2012
 10. Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a operaţiunilor de alipire/dezlipire în situaţia în care în cartea funciară este notată o plângere împotriva încheierii sau un litigiu cu privire la imobilul înscris – Decizia nr. 10 din 05.07.2012
 11. Înscrierea posesiei în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică – Decizia nr. 10 din 05.07.2012
 12. Mod de întocmire fişier cpxml – Adresa ANCPI nr. 121 din 03.02.2012
 13. Modul de soluţionare a suprapunerilor în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară cu menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar” – Adresa ANCPI nr. 328124 din 26.10.2009
 14. Precizări privind aplicarea art. 281 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 634/2006 – Adresa ANCPI nr. 1043031 din 19.08.2011
 15. Precizări privind aplicarea Ordinului 634/2006 de aprobare a Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară – Adresa ANCPI nr. 241896 din 05.02.2007
 16. Posibilitatea notării unui imobil asupra căruia este notat litigiu – Adresa ANCPI nr. 1031294 din 14.02.2011
 17. Schimbarea destinaţiei/categoriei de folosinţă pentru un imobil înscris în cartea funciară, îndreptare eroare materială – Adresa ANCPI nr. 1035109 din 28.04.2011
 18. Scutire de la plata tarifului pentru emiterea avizului de scoatere din circuitul agricol pentru lucrările de construire din zonele calamitate – Adresa ANCPI nr. 1035078 din 13.04.2011
 19. Întocmirea documentaţiilor în vederea scoaterii din circuitul agricol a unui teren dezmembrat în mai multe imobile înscrise deja în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară – Adresa ANCPI nr. 1034615 din 08.04.2011
 20. Precizări cu privire la aplicarea Legii 255/2010, privind exproprierea, pentru cauză de utilitate public, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local – Adresa ANCPI nr. 1033479 din 23.03.2011
 21. Prevederile Hotararii de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
 22. Valabilitate certificate de autorizare – Adresa ANCPI nr. 498 din 10.02.2012
 23. Procedura administrative de inscriere in cartea funciara a unui imobil pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan – Ordin ANCPI nr. 40 din 18.01.2012
 24. Inscrierea unui imobil in baza sentintei civile si a raportului de expertiza tehnica – Adresa ANCPI nr. 2325 din 09.05.2013
 25. Receptia planurilor de situatie necesare emiterii certificatului de urbanism/ autorizatiei de construire – Adresa ANCPI 3610 din 10.05.2013
 26. Anularea unui numar cadastral – Adresa ANCPI nr. 323965 din 30.07.2009
 27. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin ODG 700/2014 – Adresa ANCPI 17752 din 16.10.2015
 28. Standardizarea notarii in CF a mentiunii de mentinere a ipotecii – Adresa ANCPI nr. 17185 din 09.09.2015
 29. Receptii tehnice ale planurilor topografice la faza de studii de fezabilitate – Adresa ANCPI nr. 16749 din 18.09.2015
 30. Certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire – Adresa ANCPI nr. 14922 din 28.08.2015
 31. Acord de radiere sub conditie a dreptului de ipoteca intabulat in cartea funciara – Adresa ANCPI nr. 15426 din 02.09.2015
 32. Autorizare persoane juridice – Adresa ANCPI nr. 6815 din 28.04.2015
 33. Restituirea taxei de scoatere definitive din circuitul agricol – Adresa ANCPI nr. 4095 din 08.04.2015
 34. Executarea planului topografic necesar executării documentațiilor de urbanism – Adresa ANCPI nr. 5496 din 20.04.2015
 35. Inscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor care fac obiectul procedurii de expropiere – Adresa ANCPI nr. 7833 din 27.04.2015
 36. Programul de transcalcul TransDatRo – Adresa ANCPI nr. 2047 din 10.03.2014
 37. Răspunderea persoanelor fizice autorizate pentru lucrările întocmite în numele persoanelor juridice autorizate la care sunt angajate – Adresa ANCPI nr. 4021 din 02.04.2015
 38. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 4053 din 02.04.2015
 39. Aplicarea Ordinului Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 6748 din 04.05.2015
 40. Schimbarea sediului unei persoane juridice – Adresa ANCPI nr. 6833 din 04.05.2015
 41. Autorizarea persoanelor juridice – Adresa ANCPI nr. 6900 din 04.05.2015
 42. Scoaterea temporară din circuitul agricol – Adresa ANCPI nr. 13805 din 27.07.2015
 43. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 17752 din 16.10.2015
 44. Precizări privind avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor – Adresa ANCPI nr. 7034 din 20.06.2015
 45. Precizări privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 8237 din 08.05.2015
 46. Mandatarea de către persoanele fizice autorizate a unor persoane neautorizate în vederea prezentării la convocarea oficiului territorial – Adresa ANCPI nr. 19553 din 12.01.2015
 47. Precizări cu privire la anularea numerelor cadastrale – Adresa ANCPI nr. 1877 din 27.02.2014
 48. Modalitatea de tarifare a cererii de primă înscriere – Adresa ANCPI nr. 2126 din 02.03.2014
 49. Modalitatea de inscriere a sechestrului asigurator in situatia in care nu sunt identificate imobilele – Adresa ANCPI nr. 1914 din 30.01.2015
 50. Scutirea de plată a serviciilor prestate de ANCPI solicitate in vederea efectuarii exproprierii – Adresa ANCPI nr. 3049 din 26.03.2014
 51. Notarea fuziunii denumirii societatii in cazul fuziunii prin absorbtie – Adresa ANCPI nr. 5634 din 21.04.2016
 52. Actualizare date nomenclatura stradala – Adresa Primaria mun. Galati nr. 24227 din 20.04.2016
 53. Extinderea dreptului de ipoteca asupra constructiei noi edificate pe terenul grevat – Adresa ANCPI nr. 8538 din 28.04.2016
 54. Modalitatea de calcul a tarifului aferent operatiunii de intabulare a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia – Adresa ANCPI 8540 din 28.04.2016
 55. Radierea din cartea funciara a masurii asiguratorii a sechestrului penal dispusa in conditiile art. 249 Cod procedura penala in baza deciziei emise de ANAF – Adresa ANCPI nr. 8614 din 06.05.2016
 56. Radierea interdictiei dupa expirarea termenului de 5 ani de la data dobandirii imobilului in cadrul programului Prima Casa – Adresa ANCPI nr. 8835 din 17.05.2016
 57. Radierea dreptului de proprietate al cumparatorului si reinscrierea vanzatorului in CF in caz de reziliere contract de vanzare cumparare – Adresa ANCPI nr. 9359 din 13.05.2016
 58. Mandatare drepturi calitate Persoana FIzica Autorizata – Adresa ANCPI 8797 din 20.05.2016
 59. Inscrierea dreptului de proprietate in baza contractului de dare in plata incheiat potrivit Legii 77/2016 afectat de o clauză de rezoluțiune unilaterală – Adresa ANCPI nr. 9922 din 01.06.2016
 60. Minuta sedinței de lucru din data de 07.06.2016 – Adresa ANCPI nr. 11446 din 07.06.2016
 61. Inscrierea construcției in CF in baza certificatului de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire – Adresa ANCPI nr. 8871 din 05.05.2016
 62. Practica unitară – emitere certificat art. 194 C.proc. civ. si certificat 2.7.6. – Adresa ANCPI nr. 6668 din 05.04.2016
 63. Aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local – Adresa ANCPI 16368 din 12.08.2016
 64. Avizarea expertizei tehnice judiciare care are ca obiect stabilirea hotarului intre UAT-uri – Adresa ANCPI nr. 3646 din 17.03.2017
 65. Precizari privind aplicarea prevederilor ODG nr. 700/2014 cu modificarile si completarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 6952 din 25.04.2017
 66. Punct de vedere cu privire la inscrierea in cartile funciare a titlurilor de proprietate – Adresa ANCPI nr. 7262 din 08.05.2017
 67. Punct de vedere cu privire la intabularea in cartea funciara a ipotecii constituite asupra unui bun viitor – Adresa ANCPI nr. 25089 din 16.10.2017
 68. Punct de vedere referitor la aplicarea de catre expertii tehnici judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie a stampilei pe expertizele tehnice judiciare – Adresa ANCPI nr 31352 din 11.01.2018
 69. Punct de vedere privind radierea din cartea funciara a masurii asiguratorii a sechestrului penal dispusa in conditiile art. 249 Cod procedura penala in baza deciziei emise de ANAF – Adresa ANCPI nr. 1549 din 19.01.2018
 70. Punct de vedere referitor la solicitarea certificatului de urbanism – Adresa ANCPI nr. 2019 din 26.01.2018
 71. Înscrierea in cartea funciara a cesiunii dreptului de ipoteca si a cesiunii (schimbarii) rangului ipotecii – Adresa ANCPI nr. 855 din 30.01.2018
 72. Procedura de inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor aferente tp emise ulterior inregistrarii sistematice – Adresa ANCPI nr. 31017 din 02.02.2018
 73. Posibilitatea de a renunta prin clauza contractuala la inscrierea ipotecii imobiliare legale in cartea funciara – Adresa ANCPI 31496 din 05.09.2018
 74. Aplicarea prevederilor art. 13 alin (2) si art. 41 alin (8) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 22185 din 05.09.2018
 75. Modalitate completare adresa administrativa imobil situat in intravilan – Adresa ANCPI nr. 29003 din 09.11.2018
 76. Decizie privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare – Adresa ANCPI 33718 din 10.12.2018 ABROGATA prin Decizia nr 5/05.04.2021
 77. Posibilitatea notării măsurii asiguratorii asupra bunurilor viitoare – Adresa ANCPI nr. 33335 din 14.12.2018
 78. Inscrierea posesiei in cartea funciară, in aplicarea prevederilor art. 41 alin (3) lit. c) din Legea cadastrului și a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. – Adresa ANCPI nr. 25711 din 17.10.2018
 79. Acordul promitentului comparator pentru operatiunea de dezlipire/apartamentare in vederea inscrierii actului in cartea funciara; preluarea notarii antecontractului avand ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unitatii individuale dintr-un condominium – bun viitor – ca urmare a actului de dezlipire/apartamentare – Adresa ANCPI nr. 32085 din 21.12.2018
 80. Clarificari cu privire la dispozitiile art. 10 lit. f) din Procedura privind introducerea sau redarea in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localitatilor, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 386/2017 – Adresa 9719 din 18.03.2019
 81. Punct de vedere referitor la art. 349 alin. (2) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, cu modificarile si compeltarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 10607 din 04.04.2019
 82. Punct de vedere cu privire la tarifarea operatiunilor de actualizare din Anexa la Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 16/2019 – Adresa ANCPI nr. 10584 din 04.04.2019
 83. Punct de vedere cu privire la realizarea si receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire si desfiintare – Adresa ANCPI nr. 13148 din 23.04.2019
 84. Punct de vedere cu privire la receptia planului topographic necesar intocmirii documentatie de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare, pentru imobilele care sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara – Adresa ANCPI nr. 12195 din 23.04.2019
 85. Punct de vedere cu privire la tarifarea serviciului de schimbare a tipului imprejmuirii unui imobil – Adresa ANCPI nr. 13892 din 24.04.2019
 86. Punct de vedere cu privire la continutul certificatului de atestare fiscal pentru inscrierea in cartea funciara a constructiilor edificate inainte de 01.08.2001 – Adresa ANCPI nr. 12247 din 24.04.2019
 87. Punct de vedere cu privire la realizarea si receptia planurilor topografice – Adresa ANCPI nr. 13148 din 13.04.2019
 88. Punct de vedere referitor la aplicarea Regulamentului de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si rte funciara, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 14221 din 10.05.2019
 89. Modificarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 19961 din 22.05.2019
 90. Punct de vedere cu privire la certificarea documentatiilor cu privire la Ordinul 107/2010 – Adresa ANCPI nr. 19266 din 27.05.2019
 91. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 18331 din 03.06.2019
 92. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 19051 din 03.06.2019
 93. Punct de vedere – Adresa ANCPI 21593 din 04.06.2019
 94. Punct de vedere privind efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara in Registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (…) – Adresa ANCPI 23118 din 12.06.2019
 95. Punct de vedere cu privire la onorariile percepute de persoane fizice si juridice autorizate – Adresa ANCPI nr. 25853 din 08.07.2019
 96. Punct de vedere cu privire la interpretarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 26997 din 16.07.2019
 97. Punct de vedere cu privire la înscrierea unui imobil atunci cand suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa intr-o carte funciara pe baza unei documentatii cadastrale receptionate de oficiu territorial sau suprafata – Adresa ANCPI nr. 39167 din 08.10.2019
 98. Punct de vedere privind plata inscrierilor actelor – in conditiile art 14, al. 7, al. 8 în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice – Adresa ANCPI nr 38943 din 09.10.2019
 99. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 41789 din 11.10.2019
 100. Punct de vedere cu privire la inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in favoarea unitatilor administrative-teritoriale pentru terenurle care raman la dispozitia comisiei locale de fond funciar – Adresa ANCPI nr 43346 din 15.11.2019
 101. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 45152 din 03.12.2019
 102. Punct de vedere cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la inscrierea posesiei in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica – Adresa ANCPI nr. 55300 din 16.12.2019
 103. Punct de vedere cu privire la procedura aplicabila in cazul cererilor de receptie si/sau inscriere in evidentele de cadastru si/sau carte funciara care primesc solutie de respingere – Adresa ANCPI nr. 744 din 10.01.2019
 104. Punct de vedere cu privire la aplicarea dispoziiilor art. 195 alin. (5) lit. b) din Regulamentul de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 – Adresa ANCPI nr. 1309 din 17.01.2020
 105. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 9 alin. (345) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 2538 din 22.01.2020
 106. Punct de vedere cu privire la problema notarii in cartea funciara a plangerilor formulate catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului – Adresa ANCPI nr. 3191 din 28.01.2020
 107. Punct de vedere cu privire la procedurile de lucru privind inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a imobilelor, avizarea si receptia lucrarilor de specialitate – Adresa ANCPI nr. 421 din 04.01.2020
 108. Punct de vedere cu privire la semnatura electronica – Adresa ANCPI nr. 12650 din 09.04.2020
 109. Precizari cu privire la aplicarea semnaturii electronice – Adresa ANCPI nr. 17639 din 15.04.2020
 110. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 19220 din 12.05.2020
 111. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administratov – Adresa ANCPI nr. 21219 din 14.05.2020
 112. Punct de vedere cu privire la semnatura electronica calificata si sigiliu electronic calificat utilizate in aplicarea articolului 281 din Legea cadastrului si a Publicitatii Imobiliare nr 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 21954 din 19.05.2020
 113. Punct de vedere cu privire la posibilitatea depunerii online a cererilor de recepție și înscriere în cartea funciară, respectiv a celor de avizare – Adresa ANCPI nr. 28297 din 30.07.2020
 114. Punct de vedere cu privire la intocmirea proceselor verbale de vecinatate in cazul imobilelor la care, la prima inscriere se constata diferente de suprafata de pana la 15% – Adresa ANCPI nr. 27357 din 15.07.2020
 115. Punct de vedere cu privire la inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a constructiilor realizate inainte de 1 august 2001 – Adresa ANCPI nr. 33957 din 12.08.2020
 116. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 38010 din 08.09.2020
 117. Punct de vedere cu privire la aplicarea art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Adresa ANCPI nr. 42210 din 15.09.2020
 118. Punct de vedere cu privire la inscrierea si radierea unei constructii in cartea funciara – Adresa ANCPI NR. 41683 din 17.09.2020
 119. Punct de vedere cu privire la tarifarea serviciului 2.7.8. – Adresa ANCPI nr. 46712 din 12.10.2020
 120. Punct de vedere cu privire la depunerea la oficiile teritoriale ale documentatiilor cadastrale refacute de catre persoanele autorizate suspendate – Adresa ANCPI nr. 47205 din 15.10.2020
 121. Punct de vedere cu privire la repoziíonarea unui imobil – Adresa ANCPI 45366 din 22.10.2020
 122. Punct de vedere cu privire la repoziíonarea unui imobil – Adresa ANCPI 45583 din 27.10.2020
 123. Punct de vedere cu privire la posibilitatea repozitionarii imobilelor ale caror coordonate au fost determinate in sistem local – Adresa ANCPI 49294 din 10.11.2020
 124. Punct de vedere cu privire la semnatura electronica – Adresa ANCPI nr. 48879 din 17.11.2020
 125. Punct de vedere cu privire la repozitionarea imobilelor – Adresa ANCPI nr. 49780 din 27.11.2020
 126. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 50838 din 09.12.2020
 127. Punct de vedere cu privire la documentele semnate electronic in aplicatia eTerra – Adresa ANCPI nr. 55353 din 11.12.2020
 128. Punct de vedere cu privire la regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică – Adresa ANCPI nr. 56840 din 18.12.2020
 129. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților – Adresa ANCPI nr 2437 din 19.02.2021
 130. Documente eliberate in vederea notarii posesiei in cartea funciaraAdresa ANCPI nr 6573/26.02.2021
 131. Punct de vedere cu privire la autorizarea si recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – Adresa ANCPI nr. 12416 din 06.04.2021
 132. Decizie privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare – Decizia ANCPI nr 5/05.04.2021
 133. Punct de vedere cu privire la cererile de inscriere depuse de notarul public pentru alte operațiuni decât cele care rezultă dintr-un act autentificat de acesta – Adresa ANCPI nr. 15029/12.04.2021
 134. Punct de vedere cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind exproprierile – Adresa ANCPI nr. 16774/12.04.2021
 135. Punct de vedere cu privire la forma semnăturii digitale pentru persoanele autorizate pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei – Adresa ANCPI nr. 16333/14.04.2021
 136. Punct de vedere cu privire la inscrierea imobilelor in documentele tehnice ale cadastrului, in situatia existenței unui deficit de suprafață la nivel de tarla și/sau sector cadastral – Adresa ANCPI nr. 17244/11.05.2021
 137. Punct de vedere – Adresa ANCPI 25765/05.07.2021
 138. Punct de vedere cu privire la actualizarea categoriei de folosință a unui teren – Adresa ANCPI nr. 26187/06.07.2021
 139. Punct de vedere cu privire la radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă instituit asupra imobilelor achiziționate în cadrul programului “Prima Casă” – Adresa ANCPI nr. 27915/30.06.2021
 140. Punct de vedere cu privire la rectificarea in evidentele fiscale a suprafetelor imobilelor – terenuri si constructii – Adresa ANCPI nr 33861/08.09.2021
 141. Punct de vedere cu privire la recepția planurilor topografice rezultate în urma măsurătorilor la teren în vederea actualizării evidențelor fiscale și a registrului agricol – Adresa ANCPI 49162/06.10.2021
 142. Punct de vedere cu privire la aplicarea art. 266 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 5795/18.10.2021
 143. Punct de vedere cu privire la punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate – Adresa ANCPI nr. 6105/03.11.2021
 144. Punct de vedere cu privire la operațiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate – Adresa ANCPI nr 54962/24.11.2021
 145. Punct de vedere cu privire la inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale (…) în activitatea de înregistrare și de soluționare a cererilor de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară – Adresa ANCPI nr 816/10.01.2022
 146. Punct de vedere cu privire la notarea posesiei în cartea funciară asupra unui imobil din extravilan care a făcut obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică – Adresa ANCPI NR 1125/21.01.2022
 147. Punct de vedere cu privire la eliberare de copii certificate din arhiva oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară – Adresa ANCPI nr. 1708/27.01.2022
 148. Punct de vedere cu privire la actualizarea categoriei de folosință a terenurilor situate în intravilan, aferente construcțiilor edificate fără autorizație de construire – Adresa ANCPI nr. 63293/20.01.2022
 149. Punct de vedere cu privire la notarea posesiei în cartea funciară – Adresa ANCPI 5421/25.02.2022
 150. Punct de vedere cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local – Adresa ANCPI 3550/28.02.2022
 151. Decizie privind recepția și înscrierea provizorie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din fondul forestier național, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA – Adresa ANCPI nr 12539/09.03.2022
 152. Punct de vedere cu privire la modificarea adresei administrative a unui imobil – Adresa ANCPI nr. 18340/08.04.2022
 153. Punct de vedere cu privire la necesitatea certificatului de urbanism la recepția și înscrierea în cartea funciară a operațiunilor de alipire/dezmembrare din/în două parcele – Adresa ANCPI NR. 22345/04.05.2022
 154. Punct de vedere cu privire la notarea mențiunii adresei administrative a unui imobil înscris în cartea funciară – Adresa ANCPI nr. 20170/05.05.2022
 155. Punct de vedere cu privire la fluxul de lucru aferent codului serviciu 2.7.8. in sistemul integrat de cadastru și carte funciară – Adresa ANCPI nr. 26527/18.05.2022
 156. Punct de vedere cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 125/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale – Adresa ANCPI nr. 34035/23.06.2022
 157. Punct de vedere cu privire la conținutul documentației la solicitarea recepției planului topografic necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire sau desființare – Adresa ANCPI nr. 50828/19.10.2022
 158. Punct de vedere cu privire la scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților – Adresa ANCPI nr. 51935/19.10.2022
 159. Punct de vedere cu privire la înscrierea dreptului de administrare in favoarea Administrației Naționale Apele Romane, prin Administrațiile Bazinale de Apă din aria de responsabilitate, asupra bunurilor aflate în domeniul public al Statului Român – Adresa ANCPI nr. 59043/18.11.2022
 160. Punct de vedere cu privire la notarea posesiei – Adresa ANCPI nr. 65140/27.12.2022
 161. Punct de vedere cu privire la procedura de înscriere a imobilelor în cartea funciară – Adresa ANCPI nr.  67072/20.01.2023 si 67073/20.01.2023
 162. Punct de vedere cu privire la întocmirea planului topografic aferent studiului de fezabilitate- Adresa ANCPI nr. 67147/20.01.2023
 163. Precizări cu privire la aplicarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023 – Adresa ANCPI nr. 8548/20.02.2023
 164. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 13 alin. (14) și (15) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 1394/21.02.2023
 165. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 252 alin. (5) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – Adresa ANCPI nr. 7551/06.02.2023
 166. Punct de vedere cu privire la intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului și a unităților administrativ teritoriale – Adresa ANCPI nr. 8031/06.02.2023
 167. Punct de vedere cu privire la lucrările de întocmire a planurilor parcelare și acordarea accesului persoanelor autorizate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în vederea încărcării fișierelor .cgxml – Adresa ANCPI nr. 5940/08.03.2023Model angajament de confidențailitate
 168. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 13 alin. (14) și (15) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 13316 din 10.03.2023
 169. Punct de vedere cu privire la modul de completare al Anexei nr. 15 (memoriul tehnic), al Anexei nr. 16 (planul de amplasament și delimitare a imobilului), al Anexei nr. 17 (planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire) din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 – Adresa ANCPI nr. 13702 din 15.03.2023
 170. Punct de vedere cu privire la solicitările de “Certificare amplasament” a planurile topografice realizate în vederea întocmirii documentațiilor de autorizare a lucrărilor de construire sau desființare, în conformitate cu prevederile art. 252 alin. (2) din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023  – Adresa ANCPI nr. 9598 din 16.03.2023
 171. Punct de vedere cu privire la recepția planului topografic necesar întocmirii documentației de redare în circuitul agricol a terenului – Adresa ANCPI nr. 10133 din 16.03.2023
 172. Punct de vedere cu privire la notarea posesiei – Adresa ANCPI nr. 12609 din 20.03.2023
 173. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 284 din  Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 – Adresa ANCPI nr. 8934 din 27.03.2023
 174. Punct de vedere cu privire la scoaterea din circuitul agricol – Adresa ANCPI nr. 9279 din 27.03.2023
 175. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 24 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 73  alin. (1), art. 130 alin. (8), art. 248 din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – Adresa ANCPI nr. 10521 din 27.03.2023
 176. Punct de vedere cu privire la prevederile art. 8 alin. (4) din Legea 50/1991 – Adresa ANCPI nr. 10517 din 03.04.2023
 177. Punct de vedere cu privire la art. 244 alin (3) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 referitor la emiterea avizului de începere a lucrărilor de specialitate din domeniile geodezie, cartografie, fotogrammetrie și scanare laser – Adresa CNC nr. 1263 din 20.04.2023
 178. Punct de vedere cu privire la plata tarifelor prevăzute în anexa la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 20006 din 25.04.2023
 179. Punct de vedere cu privire la intrarea în vigoare a Legii nr. 102/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – Adresa ANCPI nr. 22342 din 26.04.2023
 180. Punct de vedere cu privire la art. 252 alin. (1) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 referitor la conținutul documentației anexate la recepția planului topografic, suport al documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construire – Adresa ANCPI nr. 22144 din 11.05.2023
 181. Punct de vedere cu privire la art. 248 lit. h) și art. 252 alin. (1) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 (Regulament) – Adresa ANCPI nr. 21346 din 17.05.2023
 182. Punct de vedere cu privire la art. 93 alin. (2) din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 – Adresa ANCPI nr. 23338 din 30.05.2023
 183. Punct de vedere cu privire la art. 41 alin (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 93 alin. (2) din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023Adresa ANCPI nr. 24258 din 06.06.2023
 184. Punct de vedere cu privire la art. 41 alin (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 67 alin. (2) lit. b), art. 72 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023Adresa ANCPI nr. 24781 din 06.06.2023
 185. Punct de vedere cu privire la art. 14 alin (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adresa ANCPI nr. 27213 din 22.06.2023
 186. Punct de vedere cu privire la emiterea avizului de începere a lucrărilor de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru suprafețele ce depășesc 100 haAdresa ANCPI nr. 28432 din 28.06.2023
 187. Punct de vedere cu privire la art. 41 alin (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioareAdresa ANCPI nr. 29929 din 06.07.2023
 188. Punct de vedere cu privire la Anexa nr. 27 din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 (Regulament) – Adresa ANCPI nr. 35858 din 21.07.2023
 189. Punct de vedere cu privire la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1255/2023 privind modificarea și completarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 – Adresa ANCPI nr. 38733 din 31.07.2023
 190. Punct de vedere cu privire la recepția lucrărilor de specialitate amplasate pe mai multe UAT-uri din același județ – Adresa ANCPI nr. 39982 din 07.09.2023
 191. Punct de vedere cu privire la art. 252 alin. (1) din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 (Regulament) – Adresa ANCPI nr. 42599 din 27.09.2023
 192. Punct de vedere cu privire la procedura privind înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară  – Adresa ANCPI nr. 46469 din 16.10.2023
 193. Decizie privind punerea în aplicare a prevederilor art. I pct. 13 din Legea nr. 115/2023, care modifică art. 10 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată  –  Adresa ANCPI nr. 53883 din 01.11.2023 – ABROGATĂ prin Decizia nr. 16 din 10.11.2023
 194. Decizie privind punerea în aplicare a prevederilor art. I pct. 13 din Legea nr. 115/2023, care modifică art. 10 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată – Decizia nr. 16 din 10.11.2023
 195. Punct de vedere  – Adresa ANCPI nr. 51168 din 20.11.2023
 196. Punct de vedere cu privire la procedura de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (construcție condominiu / unitate individuală)  – Adresa ANCPI nr. 55926 din 22.11.2023
 197. Punct de vedere cu privire la întocmirea planurilor parcelare – Adresa ANCPI nr. 59243 din 05.01.2024
 198. Punct de vedere cu privire la art. 30 – (3) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificarile și completările ulterioare – Adresa ANCPI nr. 60844 din 05.01.2024
 199. Punct de vedere cu privire la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 179/2022 privind datele deschise – Adresa ANCPI nr. 4138 din 30.01.2024
 200. Punct de vedere cu privire la înscrierea dreptului de proprietate în condițiile art. 13 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – Adresa ANCPI nr. 7257 din 07.03.2024
 201. Punct de vedere cu privire la modificarea documentelor tehnice ale cadastrului întocmite ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică – Adresa ANCPI nr. 8360 din 25.03.2024
 202. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2024 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996– Adresa ANCPI nr. 13540 din 27.03.2024
 203. Punct de vedere cu privire la aplicarea prevederilor art. 72 alin. (1) lit. e), art. 87 alin. (1) lit. f) și art. 114-115 alin. (1) și (2) din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 – Adresa ANCPI nr. 21667 din 16.06.2024

Arhivă

Facebook

Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support